Vyrábím

V případě že firma vyrábí produkty, které chce prodávat na území ČR nebo EU (tzv. uvést výrobky na trh) musí se řídit ustanovením zákona č. 90/2016 Sb. o technických požadavcích na výrobky. Produkt může být uveden na trh pouze, pokud je bezpečný tzn.:

  • Plní požadavky předpisů EU na vlastnosti produktu
  • Byly uplatněny postupy posuzování shody uvedené v těchto předpisech

Pouze výrobce sám (platí o produkty vyráběné a prodávané v EU) je odpovědný za to že na trh uvede pouze produkty odpovídající těmto požadavkům.
Produkt, který je uveden na trh ve kterémkoliv státě EU je zároveň uveden na společný trh všech zemí EU. Může být z tohoto členského státu dodáván/distribuován do ostatních členských států EU volně, bez technických překážek. Některé členské státy mohou mít předpisem stanoveny specifické požadavky např. na průvodní dokumentaci.
Stavební výrobky, např. zásuvky a kabely jsou posuzovány podle zvláštního předpisu – NV 163/2002 Sb. a bere se v úvahu také jejich vliv na splnění základních požadavků na stavbu.

Základní povinnosti výrobce:

  • Vyhotovit technickou dokumentaci
  • Vypracovat prohlášení o shodě
  • připojit označení CE
  • prokázat shodu produktu s NV na vyžádání dozorového orgánu (technická dokumentace, informace)
  • uchovávat technickou dokumentaci 10 let od uvedení na trh
  • identifikace výrobku a výrobce
  • v případě domněnky nebo zjištění neshody nápravná opatření, stažení z trhu