Prohlášení o shodě, CE

Prohlášení o shodě je dokument, kterým výrobce dokladuje, že správně posoudil shodu výrobku s požadavky příslušných nařízení vlády. Tento dokument je nutnou podmínkou uvedení výrobku na trh.
Výrobce vydává  EU prohlášení o shodě (CE Conformity Declaration) na základě posouzení daného výrobku s požadavky konkrétního nařízení vlády – NV (direktivy). U výrobků dovážených z oblasti mimo EU vydává EU prohlášení o shodě zplnomocněný zástupce výrobce se sídlem v EU nebo dovozce nebo ten, kdo uvedl výrobek naposledy na trh EU.
Kromě vystavení prohlášení o shodě je také požadováno označit výrobek značkou CE, popř. značkou CE s uvedením čísla notifikované osoby, která posouzení shody provedla – u vybraných nařízení vlády.

ce-300x212-1-300x212

Elektrotechnický zkušební ústav je autorizován podle zákona č. 90/2016 Sb., o technických požadavcích na výrobky pro posuzování shody pro nařízení vlády

  • 118/2016 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí
  • 117/2016 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility
  • 176/2008 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na strojní zařízení
  • 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky
  • 54/2015 Sb., o technických požadavcích na zdravotnické prostředky
  • 55/2015 Sb., o technických požadavcích na aktivní implantabilní zdravotnické prostředky

Proč pro posouzení shody využít služeb EZÚ?

  • Jistota nezávislého ověření – zvýšení důvěryhodnosti vůči obchodním partnerům
  • Jistota vůči orgánům dozoru nad trhem – posouzení shody s využitím služeb EZÚ nebude zpochybněno
  • Kompletní příprava podkladů pro vystavení Prohlášení o shodě
  • Úspora nákladů za vlastní vybavení nutné k provedení příslušných zkoušek

Uvedení výrobku na trh je obecně definováno zákonem 90/2016 Sb.o technických požadavcích na výrobky.
Požadavky na stanovené výrobky jsou uvedeny v příslušných nařízeních vlády.
Výber nějdůležitějších NV z kompetence EZÚ:

118/2016 Sb.kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí
117/2016 Sb.kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility
176/2008 Sb. kterým se stanoví technické požadavky na strojní zařízení
163/2002 Sb. kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky
481/2012 Sb.o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních
54/2015 Sb.kterým se stanoví technické požadavky na prostředky zdravotnické techniky
55/2015 Sb.kterým se stanoví technické požadavky na aktivní implantabilní zdravotnické prostředky