Licence HAR

Značka HAR je celoevropská značka označující stálou shodu kabelu nesoucího HAR značku s evropskými normami EN nebo tzv. harmonizačními dokumenty HD na kabely.

ezu_har_2

Členy HAR dohody jsou certifikační orgány evropského ekonomického prostoru a systém je přístupný výrobcům kabelů v těchto zemích. Licence na užívání značky HAR udělená libovolným členem tohoto certifikačního systému opravňuje označovat kabely značkou HAR, která je uznávána ve všech členských zemích dohody bez dalších administrativních a jiných omezení. Značka HAR je samozřejmě konkurenční výhodou i v jiných než členských zemích.

Součástí licenčního řízení je posouzení systému jakosti výrobce podle norem řady ISO 9000. Výrobce musí prokázat, že je schopen zabezpečit stálou kvalitu kabelů s důrazem na shodu výrobku s předmětnými normami.

Součástí systému je průběžná kontrola výroby zajišťovaná certifikačním orgánem, který licenci vydal. Jedná se o pravidelný dozor nad systémem jakosti výrobce, který je prováděn jedenkrát do roka bez ohledu na počet vydaných certifikátů a pravidelnou kontrolu representativního vzorku z výroby kabelu prováděnou čtyřikrát do roka, jejíž rozsah je odvozen od vyráběné kilometrové délky.

Ing. Josef Malý

Ing. Josef Malý

Manažer produktu

Podobné produkty

Co vám přinese licenční značka HAR?

 • systém splňuje požadavek výrobců – zkoušet, certifikovat a platit pouze jednou
 • v zemích signatářů dohody není třeba podstupovat opakovanou certifikaci, z čehož vyplývá výrazná úspora nákladů a času při exportu do členských zemí systému
 • systém odstraňuje národní odchylky od evropských norem
 • v Evropě je tato značka obecně známa, výhodné je spojení této značky se značkou ESČ, protože při splnění požadavků na licenci HAR výrobce automaticky splní i požadavky na udělení licence ESČ, která je mu na požádání zdarma udělena
 • výrobek i výrobce je pravidelně kontrolován nezávislou stranou – orgánem, který vydal certifikát
 • výrobce má vytvořen základ pro vystavení prohlášení o shodě i EU prohlášení jak podle zákona 22/97 Sb. (nařízení vlády č. 118/2016 Sb.), tak i podle směrnic platných na území Evropské unie (směrnice č. 73/23/EEC) – značení CE. Na požádání je zákazníkovi zdarma zpracován návrh prohlášení o shodě i EU prohlášení podle nařízení vlády č. 118/2016 Sb. V České republice pak kabely splňují i požadavky NV 163/2002 Sb.

Udělení licenční značky HAR se řídí předpisy systému HAR.

Postup pro získání licence na užívání značky HAR:

 • objednání zkoušek a certifikace výrobku pro získání licence na užívání značky HAR. Certifikaci je možno objednat formou naší standardní objednávky, dopisem, faxem, nebo e-mailem.
 • EZÚ na základě objednávky zašle, pokud tak nebylo učiněno předem, zákazníkovi informace o systému zabezpečení výroby dle požadavků HAR.
 • EZÚ dále zašle smlouvu na provedení předlicenční inspekce. Součástí předlicenční inspekce je provedení posouzení systému jakosti výrobce se zaměřením na výrobní zařízení, zkušební zařízení výrobce a náležitosti spojené s kontrolou jakosti výroby.
 • EZÚ dále zašle samostatné smlouvy na certifikaci konkrétních typů kabelů s uvedením norem, finančních náležitostí, termínů, vzorků pro zkoušky a plánovaného průběhu kontrol včetně cen.
 • Po potvrzení smluv následuje plnění ze strany EZU a zákazníka:
  • 1. provedení posouzení systému jakosti výrobce se zaměřením na výrobní zařízení, zkušební zařízení výrobce a náležitostí spojených s kontrolou jakosti výroby.
  • 2. odzkoušení vzorku typu kabelu dle příslušné EN nebo HD.
 • EZÚ vydá HAR licenční certifikát na užívání značky EZU HAR včetně dokumentů z posuzování. Tyto dokumenty jsou vydány v anglickém jazyce

Součástí systému je průběžná kontrola výroby zajišťovaná certifikačním orgánem, který licenci vydal. Jedná se o pravidelný dozor nad systémem jakosti výrobce, který je prováděn jedenkrát do roka bez ohledu na počet vydaných certifikátů a pravidelnou kontrolu representativního vzorku z výroby kabelu prováděnou čtyřikrát do roka, jejíž rozsah je odvozen od vyráběné kilometrové délky.