Licence HAR

Značka HAR je celoevropská značka označující stálou shodu kabelu nesoucího HAR značku s evropskými normami EN nebo tzv. harmonizačními dokumenty HD na kabely.

Členy HAR dohody jsou certifikační orgány evropského ekonomického prostoru a systém je přístupný výrobcům kabelů v těchto zemích. Licence na užívání značky HAR udělená libovolným členem tohoto certifikačního systému opravňuje označovat kabely značkou HAR, která je uznávána ve všech členských zemích dohody bez dalších administrativních a jiných omezení. Značka HAR je samozřejmě konkurenční výhodou i v jiných než členských zemích.
Součástí licenčního řízení je posouzení systému jakosti výrobce podle norem řady ISO 9000. Výrobce musí prokázat, že je schopen zabezpečit stálou kvalitu kabelů s důrazem na shodu výrobku s předmětnými normami.
Součástí systému je průběžná kontrola výroby zajišťovaná certifikačním orgánem, který licenci vydal. Jedná se o pravidelný dozor nad systémem jakosti výrobce, který je prováděn jedenkrát do roka bez ohledu na počet vydaných certifikátů a pravidelnou kontrolu representativního vzorku z výroby kabelu prováděnou čtyřikrát do roka, jejíž rozsah je odvozen od vyráběné kilometrové délky.

Ing. Josef Malý

JobManažer produktu

Podobné produkty

Certifikát EZÚCertifikát CECB certifikátLicence ESČ

Co vám přinese licenční značka HAR?

 • systém splňuje požadavek výrobců – zkoušet, certifikovat a platit pouze jednou
 • v zemích signatářů dohody není třeba podstupovat opakovanou certifikaci, z čehož vyplývá výrazná úspora nákladů a času při exportu do členských zemí systému
 • systém odstraňuje národní odchylky od evropských norem
 • v Evropě je tato značka obecně známa, výhodné je spojení této značky se značkou ESČ, protože při splnění požadavků na licenci HAR výrobce automaticky splní i požadavky na udělení licence ESČ, která je mu na požádání zdarma udělena
 • výrobek i výrobce je pravidelně kontrolován nezávislou stranou – orgánem, který vydal certifikát
 • výrobce má vytvořen základ pro vystavení prohlášení o shodě i EU prohlášení jak podle zákona 22/97 Sb. (nařízení vlády č. 118/2016 Sb.), tak i podle směrnic platných na území Evropské unie (směrnice č. 73/23/EEC) – značení CE. Na požádání je zákazníkovi zdarma zpracován návrh prohlášení o shodě i EU prohlášení podle nařízení vlády č. 118/2016 Sb. V České republice pak kabely splňují i požadavky NV 163/2002 Sb.

Udělení licenční značky HAR se řídí předpisy systému HAR.

Postup pro získání licence na užívání značky HAR:

 • objednání zkoušek a certifikace výrobku pro získání licence na užívání značky HAR. Certifikaci je možno objednat formou naší standardní objednávky, dopisem, faxem, nebo e-mailem.
 • EZÚ na základě objednávky zašle, pokud tak nebylo učiněno předem, zákazníkovi informace o systému zabezpečení výroby dle požadavků HAR.
 • EZÚ dále zašle smlouvu na provedení předlicenční inspekce. Součástí předlicenční inspekce je provedení posouzení systému jakosti výrobce se zaměřením na výrobní zařízení, zkušební zařízení výrobce a náležitosti spojené s kontrolou jakosti výroby.
 • EZÚ dále zašle samostatné smlouvy na certifikaci konkrétních typů kabelů s uvedením norem, finančních náležitostí, termínů, vzorků pro zkoušky a plánovaného průběhu kontrol včetně cen.
 • Po potvrzení smluv následuje plnění ze strany EZU a zákazníka:
  • 1. provedení posouzení systému jakosti výrobce se zaměřením na výrobní zařízení, zkušební zařízení výrobce a náležitostí spojených s kontrolou jakosti výroby.
  • 2. odzkoušení vzorku typu kabelu dle příslušné EN nebo HD.
 • EZÚ vydá HAR licenční certifikát na užívání značky EZU HAR včetně dokumentů z posuzování. Tyto dokumenty jsou vydány v anglickém jazyce

Součástí systému je průběžná kontrola výroby zajišťovaná certifikačním orgánem, který licenci vydal. Jedná se o pravidelný dozor nad systémem jakosti výrobce, který je prováděn jedenkrát do roka bez ohledu na počet vydaných certifikátů a pravidelnou kontrolu representativního vzorku z výroby kabelu prováděnou čtyřikrát do roka, jejíž rozsah je odvozen od vyráběné kilometrové délky.