Zkoušky RoHS

Zkratkou RoHS rozumíme omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízení.

Omezeno je používání následujících látek:

 • Olovo (Pb)
 • Rtuť (Hg)
 • Kadmium (Cd)
 • Šestimocný chrom (Cr-VI)
 • Polybromované bifenyly (PBB)
 • Polybromované difenylethery (PBDE)

Omezeno je použití v následujících kategoriích výrobků:

 • Velké a malé spotřebiče pro domácnost
 • Zařízení informačních technologií a telekomunikační zařízení
 • Spotřební elektronika
 • Osvětlovací zařízení
 • Elektrické a elektronické nástroje
 • Hračky, vybavení pro volný čas a sporty
 • Zdravotnické prostředky
 • Monitorovací a řídící přístroje včetně průmyslových monitorovacích a řídících přístrojů
 • Výdejní automaty
 • Jiná elektrozařízení, která nespadají do žádné z uvedených kategorií v písmenech a) až i)

Elektrotechnický zkušební ústav pomáhá výrobcům, dovozcům, distributorům a jejich zplnomocněným zástupcům splnit povinné posouzení shody s nařízením vlády č. 481/2012 Sb., pro elektrická a elektronická zařízení a nabízí zkoušky a certifikaci výrobků, jejich komponentů a materiálů.
Manuál k nařízení vlády č. 481/2012 Sb., vypracovaný EZÚ pro Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR.

Proč zkoušet v EZÚ?

 • Jistota nezávislého ověření – zvýšení důvěryhodnosti vůči obchodním partnerům
 • Profesionalita personálu, který vám objasní všechny požadavky nařízení vlády o RoHS
 • Mezinárodně uznávané výsledky zkoušek – vystavení certifikátu RoHS
 • Možnost Verifikace analýz provedených jinými laboratořemi (referenční analýzy a měření)
 • Dlouholeté zkušenosti – ověříme Vaše dokumenty prokazujících shodu s RoHS (protokoly o zkoušce)

Ke stažení

Kontaktní osoba

Jan Holub

Jan Holub

Manažer produktu

Produkt - kontakt
Souhlas se zpracováním osobních údajů *