Protikorupční program

Elektrotechnický zkušební ústav na základě usnesení vlády ze dne 16. ledna 2013 č. 39, kterým byl schválen dokument Od korupce k integritě – Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014, ve znění usnesení vlády ze dne 2. října 2013 č. 752, na základě usnesení vlády ze dne 13. listopadu 2013 č. 851, kterým byl schválen Rámcový resortní interní protikorupční program, ve znění usnesení vlády č. 1057 ze dne 15. 12. 2014 o Vládní koncepci boje s korupcí na léta 2015 až 2017 a o Akčním plánu boje s korupcí na rok 2015 a na základě nařízení vlády č. 145/2015 Sb., o opatřeních souvisejících s oznamováním podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu zpracoval a uplatňuje Interní protikorupční program (dále jen „IPP EZÚ“)

Cílem IPP EZÚ je odstranit nebo v maximální možné míře omezit předpoklady pro vznik korupčního jednání, vytipovat riziková místa a funkce a vymezit oblasti činností, při kterých by mohlo do   cházet ke vzniku korupce.    

Dokument: Interní protikorupční program.

Příloha interního protikorupčního programu.

Oznamování protiprávního jednání lze činit na: korupce@ezu.cz

Profesní životopisy vedení podniku:

Zveřejňování seznamu poradců a poradních orgánů: