Technická zařízení

Elektrotechnický zkušební ústav je:

 • pověřenou autorizovanou osobou Ministerstvem financí ČR
 • akreditovaným Inspekčním orgánem č. 4037 pro pro inspekce hracích přístrojů a technických zařízení pro provozování sázkových her včetně přídavných zařízení
 • akreditovanou zkušební laboratoří č. 1056 pro zkoušky bezpečnosti a elektromagnetické kompatibility a vlastností technických zařízení
 • ústavem kvalifikovaným pro znaleckou činnost s rozsahem pro znalecké posudky pro výherní hrací přístroje a technická zařízení pro provozování sázkových her a loterií včetně doprovodných zařízení po stránce technické způsobilosti (hardware) a programového vybavení (software)

Pro možnost získání povolení provozování výherních hracích přístrojů v ČR nabízíme:

 • odborné posouzení a osvědčení o provozuschopnosti technických zařízení / systémů pro provozování loterií a jiných podobných her (TZ)
 • Certifikaci modelu TZ a implementovaných her do TZ
 • Vydání Inspekční zprávy pro TZ a Inspekční zprávy pro jednotlivé implementované hry do TZ
 • Vydání Inspekčního certifikátu pro TZ a Inspekčního certifikátu pro jednotlivé implementované hry do TZ
 • Vydání Osvědčení o provozuschopnosti TZ, Výpisů z Osvědčení o provozuschopnosti TZ, Registračních známek pro TZ

Proč pro posouzení a osvědčení využít služeb EZÚ?

 • Jistota nestranného ověření splnění zákonných požadavků na hardware i software TZ
 • Výrobce nebo dovozce má vytvořen základ pro vystavení EU prohlášení o shodě
 • Usnadnění pozice výrobce při kontrole dozorových orgánů
 • Provozovatel má k dispozici Osvědčení o provozuschopnosti TZ včetně Výpisů z osvědčení o provozuschopnosti TZ , Registrační známky TZ– základní dokumenty pro možné povolení provozování TZ povolovacími orgány a pro orgány pověřené výkonem státního dozoru nad loteriemi a jinými podobnými hrami

Objednávka VHP/TZ ke stažení

Dokumentace k objednávce:

Podklady požadované k objednávce podle druhu objednané služby:

Registrace nového modelu

Změna program. vybavení**)

Osvědčování a Výpisy

Návody na hru a herní plány

viz : technická zařízení – obsah dokumentace k objednávce registrace modelu

  

2ks orig. paměťového média s programovým vybavením

viz : technická zařízení – obsah dokumentace k objednávce registrace modelu

X

 

Výpis zdroj textu programu

viz : technická zařízení – obsah dokumentace k objednávce registrace modelu

X

 

Statistika >100 000 her – výpis po 1000 hrách

viz : technická zařízení

  

Popis program změny vč. označení ve zdroj. programu

 

X

 

Kompletní vzorek TZ* – představitel typové řady , minimální funkční sestava

X

  

Grafické zobrazení skel (jen válcové provedení)

X

  

Popis nastavovacích prvků ovlivňujících herní parametry (jsou-li použity)

X

  

Servis manuál vč. kontr. programů a účetnictví

X

  

Potvrzení o vydání prohlášení o shodě (C. formulář EZÚ- Prohlášení, může být deklarováno v objednávce)

  

X

Formulář Prohlášení

Upřesnění počtu TZ, výr. čísla, použité programy (může být v objednávce)

  

X

Prohlášení výrobce hardware o datu výroby TZ

  

X

Formulář Prohlášení

Potvrzení výrobce software o jeho shodnosti s osvědčeným modelem

  

X

Formulář Prohlášení

* Může být předveden u zákazníka nebo dovezen zákazníkem do EZÚ ** Změna programového vybavení TZ neovlivňující herní vlastnosti, v případě doplnění dalších her do systému je pro ně vyžadována dokumentace jako pro novou registraci modelu

 

Výrobky se uvádějí na trh systémem posuzování shody výrobků dle zákona 90/2016 Sb.. v platném znění a navazujících nařízení vlády:Nařízení vlády č. 118/2016 Sb. kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí.
Nařízení vlády č. 117/2016 Sb. o technických požadavcích na výrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility.
Nařízení vlády č. 481/2012 Sb. o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních.
Pro provozování výherních přístrojů a technických zařízení a systémů pro loterie a jiné podobné hry v České republice musí vyhovět požadavkům těchto předpisů:VHP – Zákon č. 202/1990 Sb. o loteriích a jiných podobných hrách v platném znění, o loteriích a jiných podobných hrách ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky MF ČR č. 223/1993 Sb. o hracích přístrojích ve znění pozdějších předpisů TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ – Zákon č. 202/1990 Sb.o loteriích a jiných podobných hrách ve znění pozdějších předpisů, a dále pro:

 • Centrální loterní systémy s videoloterními terminály MF ČR č. j.: 34/106819/2008 Standard centrálního loterního systému s interaktivními videoloterními terminály
 • Elektromechanické rulety MF ČR č. j.: 34/106823/2008 Standard technického zařízení Elektromechanické rulety v platném znění
 • Systémy kumulované výhry –JACKPOT MF ČR č. j.:34/55668/2008 Metodická příručka Systém kumulované výhry – JACKPOT a kumulovaná výhra – JACKPOTv platném znění
 • Využití veřejné sítě INTERNET k provozování loterií a jiných podobných her MF ČR č.j.: MF-121975/2012/34Standard státního dozoru nad sázkovými hrami a loteriemi, Standard Ministerstva financí k provozování loterií a jiných podobných her podle zákona č. 202/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů (loterní zákon), prostřednictvím veřejné sítě Internet v platném znění