Licence ENEC

Značka ENEC je celoevropská značka označující shodu výrobku s evropskými normami EN pro elektrickou bezpečnost výrobků.
Licence na užívání značky ENEC umožňuje označovat výrobky touto značkou a bez nutnosti dalších zkoušek elektrické bezpečnosti exportovat výrobky na trhy členských zemí EU. Součástí licenčního řízení je i provedení inspekce u výrobce podle pravidel tohoto systému. Při této inspekci výrobce prokáže, že je schopen zabezpečit stálou kvalitu výrobků s důrazem na elektrickou bezpečnost výrobků.
Elektrotechnický zkušební ústav je uděluje licenci na užívání značky ENEC číslem 21.

Dohoda o užívání značky ENEC pokrývá následující oblasti elektrotechnických výrobků:

 • svítidla a jejich komponenty
 • transformátory
 • komponenty pro nn
 • domácí spotřebiče
 • výrobky výpočetní a kancelářské techniky

Co vám přinese licenční značka ENEC?

 • snížení nákladů na zkoušení a certifikaci – zkoušet, certifikovat a platit je nutné pouze jednou, v zemích signatářů dohody není třeba podstupovat opakovanou certifikaci
 • konkurenční výhodu – značka ENEC je mezi odbornou i laickou veřejností známa a žádána
 • posílení důvěry odběratelů – výrobky i výrobce jsou pravidelně kontrolovány třetí nezávislou stranou
 • výrobce nebo dovozce má vytvořen základ pro vystavení EU prohlášení o shodě
 • snadné získání dalších licenčních značek – vzhledem k tomu, že splněním požadavků na licenci ENEC 21  výrobce automaticky splní i požadavky na udělení licence ESČ, je mu tato na požádání zdarma udělena

Udělení licenční značky ENEC se řídí předpisy systému ENEC.

Postup pro získání licence na užívání značky ENEC 21:

ze strany zákazníka:

1. objednání zkoušek a certifikace výrobku pro získání licence na užívání značky ENEC. Certifikaci je možno objednat formou naší standardní objednávky, dopisem, faxem, nebo e-mailem. Pokud není objednávka přímo od výrobce výrobku, je nutné zaslat originál souhlasu výrobce s prováděním zkoušek pro certifikaci a s provedením inspekce v požadovaném rozsahu podle pravidel ENEC systému, včetně pravidelných kontrolních zkoušek, a pověření o zastupování subjektem objednávajícím tuto službu v EZÚ.

2. zaslání základních technických informací o výrobku:

 • technický popis
 • schemata elektrického zapojení
 • technické výkresy
 • výrobní typový štítek, seznam všech elektrických komponent v členění : druh, typ, technické charakteristiky, podle jaké normy zkoušen a kým
 • certifikáty nebo potvrzení o zkouškách akreditovaných osob pro kritické elektrické komponenty – spínače, kondenzátory, přívody, transformátory, apod.
 • návody k obsluze

3. zaslání vzorku (vzorků) výrobku.

4. zaslání kompletní adresy výrobce.

5. zaslání informací o systému jakosti výroby a jeho inspekcích.

ze strany EZÚ:

1. zaslání smlouvy EZÚ na provedení certifikace s uvedením všech náležitostí (normy podle kterých bude certifikace provedena, termín, cena, nutné podklady, inspekce, kontrolní zkoušky).

2. provedení zkoušek po potvrzení smlouvy a splnění všech jejích náležitostí ze strany zákazníka.

3. provedení inspekce zaměřené především na provádění kontrol a zkoušek souvisejících s bezpečností výrobku, dokumentaci těchto kontrol, a na dodržování metrologického řádu u výrobce. Pokud je výrobek vyráběn v zahraničí, lze inspekci provést prostřednictvím některé ze zahraničních zkušeben s nimiž má náš ústav uzavřenu smlouvu o provádění inspekcí. Tento postup vede ke snížené nákladů na inspekci. Též je možno využít již provedenou inspekci, pokud není starší než jeden rok. Podrobnější informace o rozsahu inspekce k dispozici na vyžádání u kontaktních pracovníků našeho ústavu.

4. vydání ENEC licenčního certifikátu na užívání značky ENEC 21 včetně protokolu o zkouškách po jejich úspěšném provedení. Tyto dokumenty jsou vydány v anglickém jazyce.