Loterie a podobné hry

Nabídka služeb EZÚ pro:

Výherní hrací přístroje (VHP)

(max. sázka do jedné hry / max. výhra z jedné hry)

 • Kategorie I (2Kč/300 Kč)
 • Kategorie II (5 Kč/750 Kč)
 • Kategorie III (50 Kč/50000 Kč)
 • Kategorie IV (25 €/25000 €)

Technická zařízení (TZ)

 • Losovací osudí
 • Systémy pro provozování číselných loterií
 • Systémy pro provozování kursových sázek včetně kursových sázek typu LIVE a hry internetová kursová sázka
 • Centrální loterní systémy s interaktivními videoloterními terminály
 • Systémy pro dostihové sázky
 • Systémy kumulované výhry JACKPOT
 • Elektromechanické rulety, multiruletové systémy
 • Herní systémy (pro hru v Kostky, Black Jack, Gotes, simulované dostihy, apod.)
 • Vícemístná technická zařízení (pro válcové hry)
Ing. Miloš Hána

Ing. Miloš Hána

Manažer produktu

Pro správné uvedení na trh Vám EZÚ nabízí následující služby:

Pro možnost získání povolení provozování v ČR EZÚ jako Pověřená autorizovaná osoba Ministerstvem financí ČR nabízí:

 • odborné posouzení a osvědčení o provozuschopnosti výherních hracích přístrojů (VHP )
  • Certifikaci modelu VHP
  • Vydání Inspekčního certifikátu pro VHP
  • Vydání Osvědčení o provozuschopnosti VHP a Výpisů z Osvědčení o provozuschopnosti VHP
 • odborné posouzení a osvědčení o provozuschopnosti technických zařízení / systémů pro provozování loterií a jiných podobných her (TZ )
  • Certifikaci modelu TZ a implementovaných her do TZ
  • Vydání Inspekční zprávy pro TZ a Inspekční zprávy pro jednotlivé implementované hry do TZ
  • Vydání Inspekčního certifikátu pro TZ a Inspekčního certifikátu pro jednotlivé implementované hry do TZ
  • Vydání Osvědčení o provozuschopnosti TZ, Výpisů z Osvědčení o provozuschopnosti TZ, Registračních známek pro TZ

V případě že firma vyrábí produkty, které chce prodávat na území ČR nebo EU (tzv. uvést výrobky na trh) musí se řídit ustanovením zákona č. 90/2016 Sb. o technických požadavcích na výrobky. Produkt může být uveden na trh pouze, pokud je bezpečný a existuje k němu příslušná dokumentace tzn.:

 • Plní požadavky předpisů EU na vlastnosti produktu
 • Byly uplatněny postupy posuzování shody uvedené v těchto předpisech

Pouze výrobce sám (platí o produkty vyráběné a prodávané v EU) je odpovědný za to že na trh uvede pouze produkty odpovídající těmto požadavkům.
Produkt, který je uveden na trh ve kterémkoliv státě EU je zároveň uveden na společný trh všech zemí EU. Může být z tohoto členského státu dodáván/distribuován do ostatních členských států EU volně, bez technických překážek. Některé členské státy mohou mít předpisem stanoveny specifické požadavky např. na průvodní dokumentaci.
Některé výrobky z oblasti spotřební a průmyslové elektroniky mohou být posuzovány podle zvláštního předpisu – NV 176/2008 Sb. a kterým se stanoví technické požadavky na strojní zařízení.
Výrobce při uvedení na trh musí také posoudit energetickou náročnost výrobku a označit výrobek energetickým štítkem . Tyto povinnosti uvedeny v základní směrnici EP a Rady č. 2010/30/EU o uvádění spotřeby energie a jiných zdrojů na energetických štítcích výrobků spojených se spotřebou energie a v normalizovaných informacích o výrobku. Jedná se o směrnici, která od 21. července 2011 nahrazuje a zpřehledňuje předchozí směrnici rady č. 92/75/EHS. Požadavky na jednotlivé typy výrobků jsou dále rozpracovány v konkrétních nařízeních Evropské komise.

Základní povinnosti výrobce:

 • Vyhotovit technickou dokumentaci
 • Vypracovat prohlášení o shodě
 • připojit označení CE
 • označit výrobek energetickým štítkem
 • prokázat shodu produktu s NV na vyžádání dozorového orgánu (technická dokumentace, informace)
 • uchovávat technickou dokumentaci 10 let od uvedení na trh
 • identifikace výrobku a výrobce
 • v případě domněnky nebo zjištění neshody učinit nápravná opatření, případně i stažení z trhu

Výrobky se uvádějí na trh systémem posuzování shody výrobků dle zákona 90/2016 Sb. . v platném znění a navazujících nařízení vlády:

Nařízení vlády č. 118/2016 Sb. kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí.
Nařízení vlády č. 117/2016 Sb. o technických požadavcích na výrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility.
Nařízení vlády č. 481/2012 Sb. o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních.

Pro provozování výherních přístrojů a technických zařízení a systémů pro loterie a jiné podobné hry v České republice musí vyhovět požadavkům těchto předpisů:

VHP – Zákon č. 202/1990 Sb. o loteriích a jiných podobných hrách v platném znění, o loteriích a jiných podobných hrách ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky MF ČR č. 223/1993 Sb. o hracích přístrojích ve znění pozdějších předpisů TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ – Zákon č. 202/1990 Sb. o loteriích a jiných podobných hrách ve znění pozdějších předpisů, a dále pro:

 • Centrální loterní systémy s videoloterními terminály MF ČR č. j.: 34/106819/2008 Standard centrálního loterního systému s interaktivními videoloterními terminály
 • Elektromechanické rulety MF ČR č. j.: 34/106823/2008 Standard technického zařízení Elektromechanické rulety v platném znění
 • Využití veřejné sítě INTERNET k provozování loterií a jiných podobných her MF ČR č.j.: MF-121975/2012/34 Standard státního dozoru nad sázkovými hrami a loteriemi, Standard Ministerstva financí k provozování loterií a jiných podobných her podle zákona č. 202/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů (loterní zákon), prostřednictvím veřejné sítě Internet v platném znění
 • Systémy kumulované výhry –JACKPOT MF ČR č. j.:34/55668/2008 Metodická příručka Systém kumulované výhry – JACKPOT a kumulovaná výhra – JACKPOTv platném znění
 • Využití veřejné sítě INTERNET k provozování loterií a jiných podobných her MF ČR č.j.: MF-121975/2012/34 Standard státního dozoru nad sázkovými hrami a loteriemi, Standard Ministerstva financí k provozování loterií a jiných podobných her podle zákona č. 202/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů (loterní zákon), prostřednictvím veřejné sítě Internet v platném znění

Osvědčení o akreditaci

Bezpečnost:

ČSN EN 60335-1 (idt. EN 60335-1, idt. IEC 60335-1) ČSN EN 60950-1 (idt. EN 60950-1, idt. IEC 60950-1) ČSN EN 60335-2-82 (idt. EN 60335-2-82, idt. IEC 60335-2-82) ČSN EN 62233 (idt. EN 62233, Idt. IEC 62233) EMC: ČSN EN 55022 (idt. EN 55022, idt. CISPR 22) ČSN EN 55024 (idt. EN 55024, idt. CISPR 24) ČSN EN 61000-3-2 (idt. EN 61000-3-2, idt. IEC 61000-3-2) ČSN EN 61000-3-3 (idt. EN 61000-3-3, idt. IEC 61000-3-3)

Objednávka VHP/TZ ke stažení

Dokumentace k objednávce:

Podklady požadované k objednávce podle druhu objednané služby:Registrace nového modeluZměna program. vybaveníOsvědčování a Výpisy
Návod na hru a herní plánX  
2ks orig. EPROMFormulář DokladováníXFormulář Ohlášení 
Výpis zdroj textu programuFormulář DokladováníXFormulář Ohlášení 
Popis program změny vč. označení ve zdroj. programu X 
Statistika 100 000 her – výpisX  
Kompletní vzorek VHP* nebo ověřená kopie Osvědčení o provozuschopnosti daného modelu od ITC Zlín  X*  
Celá programová deska   X**  
Grafické zobrazení skelX  
Popis nastavení DIP/DILX  
Servis manuál vč. kontr. programů a účetnictví VHPX  
Potvrzení o vydání prohlášení o shodě (C. formulář EZÚ- Prohlášení, může být deklarováno v objednávce)  Formulář Prohlášení
Upřesnění počtu VHP, výr. čísla, použité programy (může být v objednávce)  X
Prohlášení výrobce hardware o datu výroby VHP  Formulář Prohlášení
Potvrzení výrobce programu o shodnosti EPROM s osvědčeným modelem  Formulář Prohlášení