Elektroinstalační materiál, rozváděče a jistící přístroje

Nabídka služeb EZÚ pro:

Rozváděče

 • Domovní a elektroměrové
 • Napájecí a silové
 • Regulační a technologické
 • Staveništní
 • Kompenzační
 • Rozváděčové skříně

Jistící přístroje

 • Jističe
 • Pojistkové systémy
 • Proudové chrániče
 • Stykače
 • Svodiče přepětí
 • Spínače a odpojovače

Elektroinstalační materiál

 • Svornice a svorkovnice
 • Elektroinstalační krabice, lišty a kanály
 • Prodlužovací přívody
 • Elektroinstalační trubky a chráničky
 • Kabelové žlaby a žebříky
 • Zásuvky, vidlice a domovní spínače
Ing. Josef Malý

Ing. Josef Malý

Manažer produktu

Přímá podpora k těmto službám

Pro správné uvedení na trh Vám EZÚ nabízí následující služby:

Dále nabízíme:

V případě že firma vyrábí produkty, které chce prodávat na území ČR nebo EU (tzv. uvést výrobky na trh) musí se řídit ustanovením zákona č. 90/2016 Sb.o technických požadavcích na výrobky.  Produkt může být uveden na trh pouze, pokud je bezpečný a existuje k němu příslušná dokumentacetzn.:

 • Plní požadavky předpisů EU na vlastnosti produktu
 • Byly uplatněny postupy posuzování shody uvedené v těchto předpisech

Pouze výrobce sám (platí o produkty vyráběné a prodávané v EU) je odpovědný za to, že na trh uvede pouze produkty odpovídající těmto požadavkům.
Produkt, který je uveden na trh ve kterémkoliv státě EU je zároveň uveden  na společný trh všech zemí EU. Může být z tohoto členského státu dodáván/distribuován do ostatních členských států EU volně, bez technických překážek. Některé členské státy mohou mít předpisem stanoveny specifické požadavky např. na průvodní dokumentaci.
Stavební výrobky, např. zásuvky a kabely jsou posuzovány podle zvláštního předpisu – NV 163/2002 Sb. a bere se v úvahu také jejich vliv na splnění základních požadavků na stavbu.

Základní povinnosti výrobce:

 • Vyhotovit technickou dokumentaci
 • Vypracovat prohlášení o shodě
 • připojit označení CE
 • prokázat shodu produktu s NV na vyžádání dozorového orgánu (technická dokumentace, zkušební protokoly, informace)
 • uchovávat technickou dokumentaci 10 let od uvedení na trh
 • identifikace výrobku a výrobce
 • v případě domněnky nebo zjištění neshody učinit nápravná opatření, případně i stažení z trhu

Výrobky se uvádějí na trh systémem posuzování shody výrobků dle zákona 90/2016 Sb. v platném znění a navazujících nařízení vlády:

Nařízení vlády č. 118/2016 Sb. kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí Nařízení vlády č. 117/2016 Sb. o technických požadavcích na výrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility Nařízení vlády č. 481/2012 Sb. o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních Stavební výrobky, např. zásuvky a kabely jsou posuzovány podle zvláštního předpisu – NV 163/2002 Sb.  a bere se v úvahu také jejich vliv na splnění základních požadavků na stavbu.