Spotřebiče pro domácnost, spotřební a průmyslová elektronika

Nabídka služeb EZÚ pro:

Spotřebiče pro domácí a komerční použití

 • Bílé elektro
 • Ruční elektrické nářadí
 • Malé domácí spotřebiče
 • Výrobky osobní péče
 • Baterie a nabíječky
 • Elektrická zahradní technika

Spotřební a průmyslová elektronika

 • Audiovizuální technika
 • Kancelářská a výpočetní technika
 • Robotika
 • Komponenty pro automatizaci
 • Pohony
 • Transformátory
Ing. Jiří Výška

Ing. Jiří Výška

Manažer produktu

Pro správné uvedení na trh Vám EZÚ nabízí následující služby:

Dále nabízíme:

V případě že firma vyrábí produkty, které chce prodávat na území ČR nebo EU (tzv. uvést výrobky na trh) musí se řídit ustanovením zákona č. 90/2016 Sb. o technických požadavcích na výrobky.  Produkt může být uveden na trh pouze, pokud je bezpečný  a existuje k němu příslušná dokumentace tzn.:

 • Plní požadavky předpisů EU na vlastnosti produktu
 • Byly uplatněny postupy posuzování shody uvedené v těchto předpisech

Pouze výrobce sám (platí o produkty vyráběné a prodávané v EU) je odpovědný za to že na trh uvede pouze produkty odpovídající těmto požadavkům.
Produkt, který je uveden na trh ve kterémkoliv státě EU je zároveň uveden  na společný trh všech zemí EU. Může být z tohoto členského státu dodáván/distribuován do ostatních členských států EU volně, bez technických překážek. Některé členské státy mohou mít předpisem stanoveny specifické požadavky např. na průvodní dokumentaci.
Některé výrobky z oblasti spotřební a průmyslové elektroniky mohou být posuzovány podle zvláštního předpisu – NV 176/2008 Sb. a kterým se stanoví technické požadavky na strojní zařízení.
Výrobce při uvedení na trh musí také posoudit energetickou náročnost výrobku a označit výrobek energetickým štítkem . Tyto povinnosti uvedeny v základní směrnici EP a Rady č. 2010/30/EU o uvádění spotřeby energie a jiných zdrojů na energetických štítcích výrobků spojených se spotřebou energie a v normalizovaných informacích o výrobku. Jedná se o směrnici, která od 21. července 2011 nahrazuje a zpřehledňuje předchozí směrnici rady č. 92/75/EHS. Požadavky na jednotlivé typy výrobků jsou dále rozpracovány v konkrétních nařízeních Evropské komise.

Základní povinnosti výrobce:

 • Vyhotovit technickou dokumentaci
 • Vypracovat prohlášení o shodě
 • připojit označení CE
 • označit výrobek energetickým štítkem
 • prokázat shodu produktu s NV na vyžádání dozorového orgánu (technická dokumentace, informace)
 • uchovávat technickou dokumentaci 10 let od uvedení na trh
 • identifikace výrobku a výrobce
 • v případě domněnky nebo zjištění neshody učinit nápravná opatření, případně i stažení z trhu

Výrobky se uvádějí na trh systémem posuzování shody výrobků dle zákona 90/2016 Sb. v platném znění a navazujících nařízení vlády:

Nařízení vlády č. 118/2016 Sb. kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí Nařízení vlády č. 117/2016 Sb. o technických požadavcích na výrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility Nařízení vlády č. 481/2012 Sb. o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních Nařízení vlády č. 426/20 Sb. o technických požadavcích na radiovaá a telekomunikační koncová zařízení Nařízení vlády 176/2008 Sb. o technických požadavcích na strojní zařízení.
Základní směrnice EP a Rady č. 2010/30/EU o uvádění spotřeby energie a jiných zdrojů na energetických štítcích výrobků spojených se spotřebou energie a v normalizovaných informacích o výrobku.