Elektromobilita

Nabídka služeb EZÚ pro:

 • Elektromobily a elektrobusy
 • Elektromotocykly (silniční a teréní)
 • Nabíjecí zdroje
 • Dobíjecí stanice (komerční i domácí)
 • Kabely, vidlice a ostatní
František Jandura

František Jandura

Manažer produktu

Přímá podpora k těmto službám

Prémiový produkt

Pro zvýšení atraktivity výrobku, konkurenceschopnosti na trhu a podporu prodeje

Pro správné uvedení na trh Vám EZÚ nabízí následující služby:

Dále nabízíme:

 • Zkoušky vlivů prostředí – krytí IP, hluk, klimatické zkoušky

Vozidla

Vozidla lze uvést na trh v České republice pouze poté, co jsou schváleny Ministerstvem dopravy. Ke schválení stanovených výrobků je nutno předložit osvědčení o homologaci vydané autorizovanými a pověřenými laboratořemi buď v České republice, nebo v zahraničí.

Homologace silničních vozidel na elektrický pohon

 • dle předpisu EHK OSN č. ECE 100 , ECE R 10.04
 •  ověřování komponentů vozidel z hlediska jejich konstrukční a funkční bezpečnosti
 •  kategorie vozidel M a N s maximální konstrukční rychlostí převyšující 25 km/h, které jsou vybaveny jedním nebo více hnacími elektromotory
 •  motory nejsou trvale připojeny na elektrickou distribuční síť a ani jejich části a systémy vysokého napětí nejsou galvanicky napojeny na vysokonapěťovou sběrnici elektrického rozvodu

Podle předpisu ECE 100 se ověřuje:

 • Elektrická pevnost
 • Izolační stav
 • Ochrana před dotykem živých části
 • Nabíjecí a vybíjecí vlastnosti

Podle předpisu ECE R 10.04 se ověřuje:

 • Elektromagnetická kompatibilita pro oblast vyzařování (pro celé vozidlo i jednotlivé komponenty)
 • Elektromagnetická kompatibilita pro oblast odoloností (pro celé vozidlo i jednotlivé komponenty)

Elektromobil musí být před započetím zkoušek v dobrém mechanickém stavu a musí mít v průběhu posledních sedmi dnů před zkouškou ujeto nejméně 300 km. Po tuto dobu musí být vozidlo vybaveno trakční baterií, která je předmětem zkoušek z hlediska emisí vodíku.

Dobíjecí stanice

V případě že firma vyrábí produkty, které chce prodávat na území ČR nebo EU (tzv. uvést výrobky na trh) musí se řídit ustanovením zákona č. 90/2016 Sb. o technických požadavcích na výrobky.  Produkt může být uveden na trh pouze, pokud je bezpečný a existuje k němu příslušná dokumentace tzn.:

 • Plní požadavky předpisů EU na vlastnosti produktu
 • Byly uplatněny postupy posuzování shody uvedené v těchto předpisech

Pouze výrobce sám (platí o produkty vyráběné a prodávané v EU) je odpovědný za to že na trh uvede pouze produkty odpovídající těmto požadavkům.
Produkt, který je uveden na trh ve kterémkoliv státě EU je zároveň uveden  na společný trh všech zemí EU. Může být z tohoto členského státu dodáván/distribuován do ostatních členských států EU volně, bez technických překážek. Některé členské státy mohou mít předpisem stanoveny specifické požadavky např. na průvodní dokumentaci.

Příslušenství pro elektromobilitu

V současné době existuje ve světě více systémů pro připojení vozidla k nabíjecí stanici. Vhodný systém pro celosvětové použití je projednáván na mezinárodních pracovních skupinách za intenzivní účasti EZÚ.

Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích Homologační předpis EHK OSN č. ECE 100 – Homologace vozidel z hlediska zvláštních požadavků na elektrický pohon Homologační předpis EHK OSN č. ECE R 10.04 – Elektromagnetická kompatibilita ČSN EN 61581-1 Systém nabíjení elektrických vozidel vodivým propojením Zákon 90/2016 Sb. v platném znění a navazujících nařízení vlády: Nařízení vlády č. 118/2016 Sb.kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí.
Nařízení vlády č. 117/2016 Sb. o technických požadavcích na výrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility.
Nařízení vlády č. 481/2012 Sb. o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních.