Dovážím

V případě že firma chce dovážet produkty vyrobené mimo země EU, které chce prodávat na území ČR nebo EU (tzv. uvést výrobky na trh EU) musí se řídit příslušnými předpisy EU .   V ČR se jedná o zákon č. 90/2016 Sb.  o technických požadavcích na výrobky. Produkt může být uveden na trh, pouze pokud je bezpečný tzn.:

 • Plní požadavky předpisů EU na vlastnosti produktu
 • Byly uplatněny postupy posuzování shody uvedené v těchto předpisech

První dovozce do EU nebo zplnomocněný zástupce výrobce nebo distributor je odpovědný za to že na trh uvede pouze produkty odpovídající těmto požadavkům.
Produkt, který je uveden na trh ve kterémkoliv státě EU je zároveň uveden  na společný trh všech zemí EU. Může být z tohoto členského státu dodáván/distribuován do ostatních členských států EU volně, bez technických překážek. Některé členské státy mohou mít předpisem stanoveny specifické požadavky např. na průvodní dokumentaci.
Stavební výrobky, např. zásuvky a kabely jsou posuzovány podle zvláštního předpisu  v ČR se jedná o NV 163/2002 Sb.  a bere se v úvahu také jejich vliv na splnění základních požadavků na stavbu.

EZÚ Vám nabízí spolupráci při uvedení výrobku na trh ve formě:

 • posouzení podkladů od výrobce,
 • vystavení EZÚ certifikátu  na základě posouzených podkladů od výrobce a případného dozkoušení,
 • kompletního provedení zkoušek

Více informací ke konkrétnímu produktu vč. kontaktních osob se Vám zobrazí po jejich výběru.

Povinnosti zplnomocněného zástupce

 • Písemně pověřen výrobcem
 • Nevyhotovuje technickou dokumentaci
 • Uchovává EU PoS a technickou dokumentaci po dobu 10 let
 • Na žádost dozorového orgánu předložení veškerých náležitostí

Povinnosti dovozce

 • Technická dokumentace od výrobce
 • Prohlášení o shodě od výrobce
 • Označení CE od výrobce
 • Nemusí mít u sebe technickou dokumentaci, ale zajistí její předložení na žádost dozorového orgánu
 • Uchovává kopii prohlášení o shodě po dobu 10 let od uvedení produktu na trh
 • Uvedení identifikace produktu  a dovozce
 • V případě domněnky nebo zjištění neshody nápravná opatření, stažení z trhu

Povinnosti distributora

Ověří zda produkt je:

 • označen CE,
 • obsahuje požadované doklady v českém jazyce,
 • výrobce a dovozce splnili své povinnosti.
 • Nemusí mít u sebe technickou dokumentaci ani prohlášení o shodě
 • V případě domněnky nebo zjištění neshody nápravná opatření nebo stažení z trhu
 • Na žádost dozorového orgánu předložení veškerých náležitostí