Podmínky užívání stránek EZÚ

Všeobecné obchodní podmínky EZU EDU

Informace ke zpracování osobních dat

Objednávkou vzdělávací akce na webovém rozhraní www.ezuedu.cz (dále jen „webové rozhraní“) nebo jiným dostupným způsobem přijímáte a zavazujete se dodržovat tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) společnosti Elektrotechnický zkušební ústav, s. p., se sídlem Pod lisem 129/2, Troja, 182 00 Praha 8, IČO: 00001481, DIČ: CZ00001481, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 33767 (dále jen „my“ nebo „poskytovatel“).

Kontaktní údaje poskytovatele

Adresa pro doručování: Elektrotechnický zkušební ústav, s. p., Pod lisem 129/2, Troja, 182 00 Praha 8, Česká republika 
Telefonní číslo: +420 266 104 111

1. Úvodní ustanovení

 • Tyto všeobecné obchodní podmínky se vztahují na uzavírání smluv týkajících se vzdělávacích akcí mezi poskytovatelem a fyzickou či právnickou osobou, která učiní objednávku vzdělávací akce (dále jen „objednatel“ nebo „vy“), a dále na podmínky účasti na vzdělávací akci organizované poskytovatelem. Podmínky účasti na vzdělávací akci jsou závazné i pro jiné osoby než pro objednatele. Pokud objednáváte vzdělávací akci, které se budou účastnit jiné osoby (dále jen „účastník“), zavazujete se seznámit takové osoby s těmito obchodními podmínkami. Za dodržování obchodních podmínek účastníky odpovídá objednatel.
 • Vzdělávací akcí se dále rozumí vzdělávací kurzy, přednášky, semináře, pobytové semináře, besedy, konference a obdobné akce zaměřené na vzdělávání zejména v oblasti elektrotechniky, zdravotnictví, automotive, stavebnictví a strojírenství.
 • Termínem konání vzdělávací akce se rozumí den, který je jako termín vzdělávací akce uveden na webovém rozhraní; v případě vícedenních vzdělávacích akcí je termínem vzdělávací akce první den konání.
 • Smlouvou se zavazujeme umožnit vám (případně vámi přihlášeným účastníkům) účast na vzdělávací akci uvedené ve vaší objednávce, a vy se zavazujete zaplatit nám za tuto vzdělávací akci dohodnutou cenu. Dále se zavazujete dodržovat níže uvedené pokyny týkající se účasti na vzdělávací akci a zajistit, že tyto pokyny budou dodržovat i vámi přihlášení účastníci.
 • Náš právní vztah se řídí následujícími dokumenty:
  • těmito obchodními podmínkami, které vymezují a zpřesňují naše vzájemná práva a povinnosti;
  • Reklamačním řádem, podle kterého budeme postupovat při reklamaci;
  • Podmínkami užití webového rozhraní, které upravují ochranu vašich osobních údajů, ochranu obsahu webového rozhraní a některé další vztahy související s využíváním webového rozhraní;
  • podmínkami a pokyny z naší strany uvedenými na webovém rozhraní nebo v naší e-mailové komunikaci zejména při uzavírání smlouvy;
  • objednávkou a jejím přijetím z naší strany,
 • a v otázkách zde neupravených také následujícími právními předpisy:
  • zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v účinném znění (dále jen „občanský zákoník“);
  • zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (pouze pokud jste spotřebitelem).
 • Pokud se vaše bydliště nebo sídlo nachází mimo Českou republiku, nebo pokud náš právní vztah obsahuje jiný mezinárodní prvek, berete na vědomí, že se náš vztah řídí českým právem. Pokud jste spotřebitelem a právní řád státu vašeho bydliště poskytuje vyšší míru ochrany spotřebitele než český právní řád, je vám v právních vztazích poskytována tato vyšší míra ochrany.
 • Zasláním objednávky stvrzujete, že jste se s těmito obchodními podmínkami seznámili a souhlasíte s nimi.
 • Znění obchodních podmínek můžeme měnit či doplňovat. Vaše práva a povinnosti se řídí vždy tím zněním obchodních podmínek, za jehož účinnosti vznikly.

2. Uzavření smlouvy

 • Na webovém rozhraní a dále na webových stránkách ezu.cz je uveden seznam vzdělávacích akcí včetně uvedení termínu konání, místa konání, ceny a stručného popisu obsahu vzdělávací akce. Ceny jsou uvedeny bez DPH. K uvedeným cenám bude připočítána DPH dle platných právních předpisů. Případné slevy z uvedených cen závisí na uvážení poskytovatele a není na ně právní nárok.
 • Prezentace našich služeb je informativního charakteru, a nejedná se o náš návrh na uzavření smlouvy ve smyslu § 1732 odst. 2 občanského zákoníku. Pro uzavření smlouvy je nutné, abyste odeslali objednávku a aby došlo k přijetí této objednávky z naší strany.
 • Objednávku zvolené vzdělávací akce můžete podat vždy prostřednictvím webového rozhraní, telefonicky, e-mailem, popřípadě dalšími způsoby, které dle aktuálních informací uvedených na webovém rozhraní umožňujeme.
 • Objednávka musí obsahovat všechny informace předepsané ve formuláři, zejména přesný název vzdělávací akce, požadovaný termín, počet účastníků a vaše kontaktní údaje.
 • Před odesláním objednávky prostřednictvím webového rozhraní zkontrolujte zadané údaje, po stisknutí tlačítka „Objednat“ bude již vaše objednávka závazná.
 • Pokud budeme mít pochybnosti o pravosti a vážnosti objednávky, můžeme vás kontaktovat za účelem jejího ověření. Neověřenou objednávku můžeme odmítnout. Na takovou objednávku se potom hledí, jako by nebyla podána.
 • Pokud bude objednaná vzdělávací akce před obdržením vaší objednávky kapacitně naplněna, zařadíme vás do databáze uchazečů s přednostním právem na uvolněné místo na vzdělávací akci, nebo vám nabídneme jiný termín vzdělávací akce.
 • Informace o smlouvách uzavíraných prostřednictvím webového rozhraní
 • Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je vám doručeno přijetí vaší objednávky.
 • Smlouva není uzavírána v listinné podobě; tvoří ji tyto obchodní podmínky, vaše objednávka a její přijetí z naší strany.
 • Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, ledaže se výslovně dohodneme na jiném jazyce.
 • Smlouvu (včetně těchto obchodních podmínek) archivujeme v elektronické podobě. Smlouva není přístupná třetím osobám, ale na vyžádání vám ji zašleme.

3. Platební podmínky

 • Cenu vzdělávací akce lze uhradit:
  • bezhotovostně před konáním vzdělávací akce převodem na náš bankovní účet na základě zálohové faktury v době splatnosti uvedené na faktuře; nebo
  • bezhotovostně po konání vzdělávací akce převodem na náš bankovní účet na základě konečné faktury v době splatnosti uvedené na faktuře.
 • Na platbu po konání vzdělávací akce není právní nárok. Poskytovatel si vyhrazuje právo požadovat platbu předem, a to i v případě stávajících zákazníků.
 • Případné náklady související s úhradou ceny vzdělávací akce (zejména transakční poplatky) se zavazujete nést v plné výši vy. V případě, že budou jakékoliv náklady související s platbou požadovány po nás, bude vám vystavena dodatečná faktura na doplatek těchto nákladů.
 • Doba splatnosti je vždy uvedena na faktuře. Váš závazek uhradit cenu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na náš bankovní účet.
 • Vezměte na vědomí, že v případě, že neuhradíte cenu do doby splatnosti nebo nepotvrdíte svoji účast odpovědí na e-mail s organizačními pokyny nejpozději dva dny před termínem konání vzdělávací akce (nebo bezodkladně po obdržení e-mailu s organizačními pokyny, pokud jste objednávku podali méně než dva dny před termínem konání vzdělávací akce), ztrácíte své pořadí v evidenci přihlášených odběratelů a v případě naplnění kapacity vzdělávací akce nemusíte být přijati.
 • Poskytovatel si vyhrazuje právo neumožnit účast na vzdělávací akci těmi účastníkům, kteří neprokáží zaplacení objednávky (pokud byla dohodnuta platba před konáním vzdělávací akce).
 • Platba je možná v českých korunách (Kč).

4. Zrušení a změny smlouvy

 • V případě vašeho zájmu o zrušení nebo změnu objednávky či volbu jiného termínu vzdělávací akce nás bezodkladně kontaktujte. Upozorňujeme vás, že na výše uvedené změny nemáte dle těchto obchodních podmínek ani právních předpisů nárok a provedení uvedených změn je možné pouze po dohodě s námi.
 • Jste-li spotřebitelem, vezměte na vědomí, že v souladu s § 1837 písm. j) občanského zákoníku nemáte právo na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu dle § 1829 občanského zákoníku.
 • O zrušení závazné objednávky nás bez zbytečného odkladu informujte písemnou formou (e-mailem či doporučenou poštou).
 • V případě zrušení objednávky vzdělávací akce si vyhrazujeme právo požadovat úhradu stornopoplatků v následující výši:

!!!TABULKA!!!

 • Vyhrazujeme si právo provést nezbytné nutné změny v parametrech vzdělávací akce uvedených v přihlášce, zejména upravit obsahovou náplň vzdělávací akce, změnit termín vzdělávací akce nebo změnit osobu vedoucí vzdělávací akci (dále jen „lektor“), vždy při zachování kvality i délky vzdělávací akce. O veškerých změnách vás budeme informovat e-mailem.
 • Termín kurzu můžeme změnit nejpozději dva pracovní dny před původním termínem konáním kurzu. Pokud se změnou termínu nesouhlasíte, máte právo na odstoupení od smlouvy bez povinnosti hradit stornopoplatek.
 • Vyhrazujeme si právo vzdělávací akci zcela zrušit v případě, že dojde k neočekávané a nepředvídatelné události (náhlé omezení dopravních služeb z důvodu stávky či nepříznivých povětrnostních podmínek, poškození či zničení prostor konání vzdělávací akce, onemocnění lektora apod.), nebo nebude-li dosaženo minimálního počtu účastníků vzdělávací akce. Bude-li z důvodu neočekávané a nepředvídatelné události nutné zkrátit dobu trvání vzdělávací akce o více než 20 %, máte nárok na vrácení poměrné části ceny.
 • Při zrušení objednávky či odstoupení od smlouvy kteroukoliv ze stran vám bude uhrazená cena vzdělávací akce (snížená o případné stornopoplatky) nebo její poměrná část vrácena na účet, ze kterého jsme platbu přijali, do 14 dnů ode dne zrušení objednávky. Případné transakční poplatky spojené s vrácením ceny vzdělávací akce nesete v plné výši vy (to neplatí v případě, že byla smlouva zrušena z důvodů na naší straně). Po vzájemné dohodě je možné použít vámi zaplacenou cenu jako zálohu na platbu jiné vzdělávací akce. 

5. Podmínky účasti na vzdělávacích akcích organizovaných poskytovatelem

 • Právo na účast na vzdělávací akci je převoditelné na třetí osobu. Podmínkou pro převod je náš souhlas. V případě vašeho zájmu o převedení práva účasti na vzdělávací akci na třetí osobu nás kontaktujte nejpozději den před termínem konání vzdělávací akce.
 • Vprůběhu vzdělávací akce je bez výslovného souhlasu lektora zakázáno pořizovat jakékoliv zvukové či zvukově obrazové záznamy vzdělávací akce. Jakékoliv pořízené záznamy je dále zakázáno jakýmkoliv způsobem šířit, zpřístupňovat či jinak poskytovat třetím osobám, a to úplatně i bezplatně.
 • Vyhrazujeme si právo pořizovat obrazové, zvukové i audiovizuální záznamy ze vzdělávací akce, na nichž může být zachycena podoba a projevy účastníků vzdělávací akce. Tyto záznamy jsme oprávněni zveřejňovat pro účely propagace, nabízení a poskytování našich služeb. Účastí na vzdělávací akci dáváte vy i případní další účastníci svolení s rozšiřováním své podoby ve smyslu § 85 občanského zákoníku. Svolení je uděleno na dobu neurčitou a je kdykoliv odvolatelné.
 • Účastí na vzdělávací akci vyjadřujete souhlas s tím, že budete respektovat podmínky uvedené v těchto obchodních podmínkách, pokyny lektora, budete se řídit jeho instrukcemi a zdržíte se jakéhokoliv jednání, které by mohlo narušit průběh vzdělávací akce. V případě porušení vám může být odepřeno právo další účasti na vzdělávací akci bez nároku na vrácení ceny.
 • Každý účastník vzdělávací akce je v průběhu vzdělávací akce povinen zejména:
  • dodržovat všechny pokyny lektora;
  • nenarušovat průběh vzdělávací akce hlukem či jiným nevhodným chováním;
  • nevyrušovat ostatní účastníky;
  • chovat se k lektorovi a ostatním účastníkům v souladu s obecně uznávanými pravidly chování;
  • počínat si za všech okolností tak, aby nedošlo ke vzniku škod na majetku či zdraví poskytovatele či třetích osob;
  • dodržovat bezpečnostní a požární předpisy platné pro budovu, v níž se vzdělávací akce pořádá;
  • zdržet se používání technických zařízení ke sdílení obsahu vzdělávací akce.
 • Je-li součástí vzdělávací akce certifikát o absolvování, zavazujeme se předat certifikát vám i dalším účastníkům prostřednictvím lektora nebo jiným vhodným způsobem. Podmínkou vydání certifikátu je absolvování celé vzdělávací akce. K předání certifikátu dojde ihned po skončení vzdělávací akce, nebo bude certifikát dle dohody zaslán elektronickou poštou.
 • Vezměte, prosíme, na vědomí, že jakékoliv informace či podklady předané vám v rámci vzdělávacího kurzu vyplývají ze zkušeností a znalostí lektora a nemusí se tedy shodovat s názorem jiných odborníků v dané oblasti.
 • Veškeré informace, včetně informací obsažených v dokumentech, které jsou předmětem vzdělávacího kurzu, nebo informace, které v průběhu vzdělávacího kurzu získáte od nás či do lektora, jsou předmětem ochrany obchodního tajemství dle § 504 občanského zákoníku. Bez našeho předchozího písemného souhlasu nejste oprávněni tyto informace jakýmkoliv způsobem sdělovat třetím osobám a šířit.
 • Obsah vzdělávací akce a materiály poskytované v rámci vzdělávací akce jsou chráněny naším autorským právem, případně autorským právem lektora nebo třetích osob. Materiály jsou určeny pouze pro vaši potřebu. Obsah materiálů nesmíte měnit, kopírovat, rozmnožovat, šířit ani používat k jakémukoli účelu bez našeho souhlasu.
 • Při nerespektování autorských práv budeme postupovat v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Jako držitel autorských práv máme zejména právo domáhat se, aby bylo od zásahů do našich autorských práv upuštěno, a požadovat stažení neoprávněných kopií chráněného obsahu. Dále máme za porušení našeho autorského práva právo požadovat přiměřené zadostiučinění za způsobenou újmu.

6. Práva z vadného plnění

 • Vaše práva z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925 občanského zákoníku).
 • Při uplatňování práv z vadného plnění budeme postupovat v souladu naším Reklamačním řádem. Před odesláním reklamace se s Reklamačním řádem důkladně seznamte, aby mohla být reklamace vyřízena co nejrychleji a k vaší spokojenosti.

7. Závěrečná ustanovaní

 • K poskytování služeb jsme oprávněni na základě živnostenského oprávnění. Naše činnost nepodléhá jinému povolování.
 • Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Kontrolu dodržování právních předpisů týkajících se dodržování předpisů na ochranu spotřebitele provádí Česká obchodní inspekce (http://www.coi.cz/). Práva spotřebitelů hájí i jejich zájmová sdružení a jiné subjekty na jejich ochranu.
 • Případné stížnosti vyřizujeme prostřednictvím svého kontaktního e-mailu. Dále se můžete obrátit na subjekty uvedené v článku 7.2. Ve vztahu k našim zákazníkům nejsme vázáni žádnými kodexy chování, ani žádné takové nedodržujeme.
 • Jste-li spotřebitel a vznikne-li mezi námi spor ze smlouvy, který se nám nepodaří vyřešit přímo, máte právo obrátit se s tímto sporem na Toto právo můžete uplatnit nejpozději do 1 roku ode dne, kdy jste u nás poprvé uplatnili právo, které je předmětem tohoto spotřebitelského sporu.
 • Pro podání stížnosti týkající se našich služeb a pro vyhledání subjektu alternativního řešení sporů, můžete jako spotřebitel rovněž využít on-line platformu, která je zřízena Evropskou komisí na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 • Při uzavírání smlouvy jsou použity prostředky komunikace na dálku (zejména síť internet). Náklady vzniklé při použití prostředků komunikace na dálku (především náklady na internetové připojení nebo na telefonní hovory) hradíte sami. Tyto náklady se neliší od běžné sazby.
 • Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související se smlouvou mezi námi probíhá v písemné formě, a to buď zasláním e-mailem, doporučeně poštou nebo osobním doručením. Z naší strany vám budeme doručovat na adresu elektronické pošty, kterou jste nám sdělili.
 • V případě, že je některé ustanovení těchto obchodních podmínek neplatné, neúčinné nebo nepoužitelné (nebo se takovým stane), použije se namísto něj ustanovení, které se svým smyslem nejvíce blíží neplatnému, neúčinnému nebo nepoužitelnému ustanovení. Neplatností, neúčinností nebo nepoužitelností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Měnit či doplňovat smlouvu (včetně obchodních podmínek) lze pouze písemnou formou.

Reklamační řád

Tento Reklamační řád společnosti Elektrotechnický zkušební ústav, s. p., se sídlem Pod lisem 129/2, Troja, 182 00 Praha 8, IČO: 00001481, DIČ: CZ00001481, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 33767 (dále jen „my“ nebo „poskytovatel“) upravuje způsob a podmínky reklamace vzdělávacích akcí organizovaných poskytovatelem.

Kontaktní údaje poskytovatele

Adresa pro doručování: Elektrotechnický zkušební ústav, s. p., Pod lisem 129/2, Troja, 182 00 Praha 8, Česká republika
Telefonní číslo: +420 266 104 111
Kontaktní e-mail: info@ezu.cz

1. Vady našich služeb

Jako organizátor vzdělávacích akcí odpovídáme za to, že naše služby nemají vady a jsou poskytnuty ve shodě se smlouvou. Shodou se smlouvou je zejména to, že:

 • obsah vzdělávací akce odpovídá popisu na webovém rozhraní, případně v naší komunikaci vztahující se ke smlouvě;
 • vzdělávací akce zahrnuje součásti uvedené na webovém rozhraní (zejména informační materiály, občerstvení apod.);
 • vzdělávací akce je poskytnuta v dohodnutém termínu a na dohodnutém místě;
 • vzdělávací akce trvá po uvedenou dobu.

2. Lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění

Vzdělávací akce je možné reklamovat v průběhu jejich konání nebo bezodkladně po jejich skončení. Dodatečně zjištěné vady je nutné reklamovat bez zbytečného odkladu po tom, co se o nich dozvíte. Nejpozději lze vadu služby reklamovat do šesti měsíců od konání vzdělávací akce.

3. Práva z vadného plnění

V případě vadného poskytnutí služeb máte zejména:

 • právo na bezplatnou nápravu, je-li taková náprava možná (zejména je-li reklamace uplatněna v průběhu vzdělávací akce);
 • právo na přiměřenou slevu z ceny;
 • právo na odstoupení od smlouvy (je-li vada takového charakteru, že jde o podstatné porušení smlouvy).

Práva z vadného plnění vám nenáleží, pokud:

 • jste o vadě před poskytnutím služby věděli; nebo
 • jste vadu sami způsobili, zejména porušením Všeobecných obchodních podmínek, pokynů poskytovatele a právních předpisů.

4. Postup při reklamaci

 • Reklamaci u nás uplatněte bez zbytečného odkladu od zjištění vady, nejlépe ještě v průběhu vzdělávací akce.
 • Reklamaci lze uplatnit ústně v průběhu vzdělávací akce, a po jejím skončení vždy telefonicky, e-mailem či písemně. Při uplatnění reklamace doporučujeme co nejpřesněji popsat, v čem vadu služeb spatřujete. Urychlí to postup reklamace.
 • Okamžikem uplatnění reklamace je okamžik, kdy nám byl oznámen výskyt vady a uplatněno právo z odpovědnosti za vady poskytnuté služby.
 • Doručené reklamace vyřizujeme bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se nedohodneme jinak (platí pouze, jste-li spotřebitelem). O uplatnění a vyřízení reklamace vám vystavíme písemné potvrzení.
 • V souladu s občanským zákoníkem máte právo na úhradu účelně vynaložených nákladů při uplatnění reklamace. Vezměte na vědomí, že právo na úhradu těchto nákladů musíte uplatnit do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu.

Zásady ochrany soukromí

Tyto zásady se vztahují na praktické dodržování práva na soukromí z hlediska ochrany osobních údajů v souvislosti s těmito webovými stránkami provozovanými Elektrotechnickým zkušebním ústavem, s. p. (dále jen „EZÚ“).

Tyto zásady se vztahují na všechny webové stránky provozované EZÚ a to:
www.ezu.cz
www.systemyjakosti.cz
www.ezuedu.cz
www.proverujsnami.cz

Všeobecná pravidla

EZÚ plně respektuje Vaše právo na soukromí a neshromažďuje žádné osobní údaje o Vás, pokud jste k tomu nedal(a) prokazatelný souhlas. Pro účely statistického hodnocení návštěvnosti webových stránek jsou pouze sledovány IP adresy, z nichž uživatelé na tyto stránky přistupují. Údaje jsou archivovány po dobu 1 měsíce a poté jsou likvidovány.

EZÚ neshromažďuje žádné další údaje, které by mohly identifikovat návštěvníky těchto webových stránek. To se však netýká informací, které sdělujete dobrovolně, například prostřednictvím e-mailu nebo při objednávce kurzu v našem eshopu Ezuedu.cz, případně použitím webového formuláře. Žádná informace, kterou poskytnete prostřednictvím webových stránek EZÚ, není bez Vašeho souhlasu zpřístupněna třetí straně s výjimkou externího správce stránek, který je vázán ustanovením o důvěrnosti v příslušné smlouvě.

EZÚ použije vaše osobní údaje pouze pro účely, pro které jste je poskytli.
Při zpracování osobních údajů EZÚ dbá na dodržování nejpřísnějších norem zabezpečení a důvěrnosti zaručující soulad se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Shromažďování a použití údajů

Náš poskytovatel připojení k internetu, který zaznamenává údaje na vlastní zodpovědnost a který je vázán v tomto ohledu předpisy o důvěrnosti, nesmí zpřístupnit příslušné technické informace o návštěvnících jednotlivých webových stránek, pokud mu zpřístupnění určitých informací neukládá zákon.
Když prohlížíte nebo stahujete obsah webových stránek EZÚ, nejsou shromažďovány a ukládány žádné informace.
Za účelem zlepšování uživatelského komfortu, sledování návštěvnosti stránek a optimalizace reklamy v online prostře EZÚ používá soubory cookies. Podrobné informace o jejich použití naleznete níže.

Cookies

Stránka EZUEDU.cz používá soubory cookies, které nám pomáhají zajistit lepší služby. Používáním stránky EZUEDU.cz vyjadřujete souhlas s použitím cookies v souladu s nastavením vašeho internetového prohlížeče. V případě, že navštívíte naše stránky a v prohlížeči je povoleno přijímání souborů cookie, považujeme to za přijetí našich podmínek používání souborů cookie. V případě, že si nepřejete používání cookies využijte nápovědy ve Vašem prohlížeči a používání cookies zakažte.

Co jsou cookies?

Soubory cookie jsou malé textové soubory, které mohou být do prohlížeče odesílány při návštěvě webových stránek a ukládány do vašeho zařízení (počítače či jiného zařízení s přístupem na internet, jako např. smartphone nebo tabletu). Soubory cookie se ukládají do složky pro soubory vašeho prohlížeče. Cookies obvykle obsahují název webové stránky, ze které pocházejí, platnost a hodnotu. Při další návštěvě stránky webový prohlížeč znovu načítá soubory cookie a tyto informace odešle zpět webové stránce, která původně cookies vytvořila. Soubory cookies, které používá stránka Ezuedu.cz nijak neohrožují váš počítač.

Provozní soubory cookie

Cookies používáme především z důvodu, že chceme zkvalitňovat naše služby a zpříjemnit (opakovaný) pobyt na stránce našim stálým zákazníkům, přizpůsobit je jejich potřebám a mít možnost na základě obecného chování rozvíjet naše stránky. Dále soubory cookies využíváme k měření a optimalizaci reklamních kampaní v online prostředí. Na našich stránkách mohou být použity dočasné a trvalé cookies. Dočasné se uchovávají ve vašem zařízení, dokud stránku neopustíte. Trvalé cookies zůstávají ve vašem zařízení do uplynutí doby jejich platnosti nebo do ručního vymazání. Doba, během které si informace ponecháváme, závisí na typu souborů cookie.

Provozní soubory cookie

Pomocí provozních cookies shromažďujeme statistické informace o tom, jak používáte naše webové stránky. Tyto technické informace nám např. řeknou, které části webové stránky jste navštívili. Tyto cookies nám slouží k výše uvedené analýze a vylepšování našich webových stránek z hlediska obsahu, výkonu a dobré uživatelské zkušenosti na stránkách. Pokud tyto cookies zakážete, nemůžeme vám zaručit bezchybný chod těchto stránek.

Základní soubory cookie

Tyto soubory tvoří základ pro provoz našich webových stránek a umožňují používání základních funkcí, jakými jsou například zabezpečené oblasti nebo online platby. Základními cookies jsou např. zapamatování přihlášení, umožnění přístupu k zabezpečeným oblastem bez nutnosti opětovného přihlášení, předvyplnění formulářů, zapamatování zboží v košíku apod. Bez těchto cookies nemůžeme poskytovat služby, které tvoří základ našich stránek. Pokud tyto cookies zakážete, nebudeme moci zaručit bezchybný chod našich stránek.

Funkční soubory cookie

Funkční soubory cookie nejsou sice nezbytné, ale pomáhají nám vylepšit funkčnost stránek Ezuedu.cz. Jde například o zapamatování nastavení zvolených při předcházející návštěvě stránky, např. rozložení obsahu apod., abyste je nemusel(a) znovu nastavovat. Pomocí těchto cookies například zjišťujeme, zda vám již byla nabídnuta určitá služba. Případné vypnutí těchto cookies závažně neovlivní funkčnost webových stránek.

Reklamní soubory cookie

Reklamní soubory cookie můžeme používat na našich webových stránkách k zobrazení obsahu reklam, které jsou přizpůsobeny vašim zájmům. Tyto cookies mohou shromažďovat informace o vašich zvyklostech při prohlížení našich webových stránek. Mohou být využity také k rozpoznání vaší opětovné návštěvy některé z webových stránek, které jsou součástí naší sítě. Tímto způsobem můžeme na našich webových stránkách poskytovat takový obsah reklamy, který je pro vás relevantnější, a efektivněji tak zacílit přímou marketingovou komunikaci. Zároveň také můžeme omezit počty zobrazení reklamy a měřit efektivitu reklamních kampaní. Naše reklamní kampaně prioritně nastavujeme tak, aby nebyly obtěžující. Zobrazení reklamy jednotlivým uživatelům omezujeme počtem i časem.