Bezpečnost výrobků

Než se výrobek dostane z rýsovacího prkna konstruktéra na pult našich obchodů, uplyne dlouhá doba. V tomto čase nemusí výrobce jen vyřešit funkčnost, navrhnout krásný obal, vymyslet marketingovou strategii prodeje, ale především musí zajistit bezpečnost nás spotřebitelů, kteří budeme výrobek používat v každodenním životě. Tuto bezpečnost řeší již v průběhu výroby prototypů prostřednictvím tzv. vývojových zkoušek a před uvedením výrobku na trh ji deklaruje vystavením tzv. prohlášením o shodě (ES prohlášení o shodě). Bez tohoto vydaného dokumentu nesmí být výrobek uveden do prodeje. Na základě vydání prohlášení o shodě je nutné výrobek označit značkou CE. Některé výrobky (například složitější zdravotnické prostředky, nebo některé stavební výrobky) mají podmínky uvedení na trh ještě přísnější a musí mít prohlášení o shodě vystavené notifikovanou osobu (například Elektrotechnickým zkušebním ústavem – notifikovanou osobou č. 1014) V tomto případě je číslo notifikované osoby nedílnou součástí značky CE

CE-1

Co je prohlášení o shodě?

Dokument, který prokazuje shodu vlastností výrobku s příslušnou normou. Řídícím právním dokumentem je zákon č. 90/2016 Sb. a ke konkrétní kategorii výrobku příslušná nařízení vlády.

Kdo vydává prohlášení o shodě?

Prohlášení o shodě vydává výrobce, v případě dovozu ze zemí mimo EU je to buď zplnomocněný zástupce výrobce, nebo první dovozce do EU. Ve výjimečných případech se stává, že tuto povinnost realizuje až konečný distributor.

Musí mít každý výrobek prohlášení o shodě?

Ne, pouze tzv. stanovené výrobky – jsou definovány v příslušných nařízení vlády.

Jak vypadá a co musí obsahovat prohlášení o shodě?

Není žádný zákonem stanovený vzhled, ale z prohlášení musí být zcela přesně identifikovatelné, ke kterému výrobku je prohlášení vydáno (např. typové číslo, ideálně doplněné fotografií) a které normy byly v rámci shody posuzovány. Konkrétní údaje uváděné v prohlášení o shodě stanoví příslušné nařízení vlády.

Kde jako spotřebitel prohlášení najdu?

Prohlášení o shodě musí být uloženo u výrobce a ten je povinen jej na vyžádání poskytnout. Vyžádat si prohlášení o shodě není právem jen orgánu dozoru nad trhem, ale i distributora nebo konečného spotřebitele. Pokud máte zájem o nahlédnutí do prohlášení o shodě, kontaktujte prodejce, u kterého jste výrobek zakoupili.

Co mám dělat, pokud se mi výrobek nezdá bezpečný?

Jedinou možností je kontaktování orgánů dozoru na trhem – například Českou obchodní inspekci.