Služby pro podporu exportu českých výrobců

Služby elektrotechnického zkušebního ústavu představují pro české výrobce silný nástroj pro podporu snah vyvážet jejich výrobky do zahraničí.

S certifikáty a licenčními značkami, které EZÚ poskytuje, mohou exportéři snáze dosáhnout splnění legislativních požadavků v daných státech, ale i marketingově podpořit kvalitu svých výrobků.

Certifikáty EZÚ jsou mezinárodně uznávány ve více než 100 státech. Našimi partnery jsou certifikační organizace všech významných certifikačních systémů pro elektrotechnické výrobky. Pokud tedy využijete certifikace EZÚ, můžete pak snadno, bez opakování zkoušek, získat i certifikáty těchto našich partnerů.

Ing. Vlastislav Filgas

Ing. Vlastislav Filgas

Vedoucí obchodního úseku

Naše produkty pro podporu vývozu:

 • Certifikát EZÚ
  Certifikát EZÚ je udělován Elektrotechnickým zkušebním ústavem těm výrobkům, které úspěšně projdou typovou zkouškou podle příslušných technických norem na elektrickou bezpečnost a nebo na EMC.
 • CCA certifikát
  Systém CCA je evropskou obdobou světového systému IECEE-CB. Je dohodou o uznávání výsledků zkoušek, provedených podle evropských norem EN nebo HD pro elektrickou bezpečnost.
 • Certifikát CB
  Systém IECEE-CB neboli CB systém je nejrozšířenějším světovým certifikačním systémem v oboru elektrotechnických výrobků.
 • Homologace E8
  Homologační osvědčení slouží pro ověření shody vlastností motorových vozidel, jejich součástí a příslušenství s požadavky na bezpečnost silničního provozu.
 • Licence ESČ
  Značka ESČ vyjadřuje shodu vlastností označených výrobků s normami na elektrickou bezpečnost. Na jejím základě lze za výhodné ceny získat mezinárodně platné certifikáty a značky shody.
 • Licence HAR
  Značka HAR je celoevropská značka označující stálou shodu kabelu nesoucího HAR značku s evropskými normami EN nebo tzv. harmonizačními dokumenty HD na kabely.
 • Licence ENEC
  Licence na užívání značky ENEC umožňuje označovat výrobky touto značkou a bez nutnosti dalších zkoušek elektrické bezpečnosti exportovat výrobky na trhy členských zemí EU.
 • Certifikace systémů řízení
  Certifikace systému řízení pomáhá výrobcům prokázat efektivitu řídicích procesů, šetrnost k životnímu prostředí, plnění požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a další aspekty firemních procesů, jejichž nezávislé ověření je odběrateli často vyžadováno. EZÚ vystavuje certifikáty systémů řízení dle všech významných mezinárodních norem.
 • Certifikace managementu služeb IT (ITSM)
  EZU na základě smlouvy s APMG umožňujeme českým firmám certifikovaným podle normy ISO/IEC 20000-1 registraci na mezinárodním web isoiec2000certification.com
  Registrované firmy z ČR se tak dostávají do povědomí mezinárodního společenství díky certifikaci svých služeb a mohou být napřímo osloveni potenciálními zájemci o jejich služby odkudkoliv ze světa.