Norma pro systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ISO 45001:2018

19.07.2018

C E R T I F I K A C E   S Y S T É M Ů   M A N A G E M E N T U

Norma ISO 45001:2018 pro oblast SM BOZP vyšla 12. března 2018 v anglické verzi (česká verze by měla vyjít na podzim 2018), a proto všechny nově vydané certifikáty podle staré normy (OHSAS 18001) budou mít omezenou dobu platnosti – do 12. 3. 2021. EZÚ bude provádět nové certifikace dle starých norem pouze do 12. 3. 2020. Vydání normy je začátkem tříletého migračního období:

12. 03. 2018 podzim 2018 2019 2019 – 2020 – 2021 12. 03. 2021
Vydání normy ISO 45001 v anglickém jazyce Vydání normy ISO 45001 v českém jazyce Akreditace EZÚ na novou normu Prováděných dozorových a recertifikačních auditů podle nové normy Konec platnosti všech certifikátů podle staré normy OHSAS 18001

 

Proč norma ISO 45001 vychází?

 • Pro systémy managementu bezpečnosti práce a ochrany zdraví chyběla mezinárodní norma ISO (používala se britská norma BS OHSAS 18001)
 • Navazuje na jednotnou strukturu všech nově vydávaných norem systémů managementu

Jaké výhody a přidanou hodnotu přinesou změny ISO 45001?

 • Jednotná struktura:
  • jednodušší čtení a pochopení norem
  • snadnější integrace systémů
 • Zaměření na zainteresované strany a kontext organizace s přínosem pro bezpečnost práce a ochranu zdraví
 • Zaměření na vyhledávání a řešení rizik a příležitostí
 • Větší propojení strategie, politiky a cílů k zajištění plnění podnikatelského záměru, tedy hlavního směru podnikání s ohledem na ochranu bezpečnosti práce a ochrany zdraví pracujících s důrazem na předcházení smrtelných úrazů, pracovních úrazů a nemocí z povolání a zlepšování a zajištění bezpečného a zdravého pracovního prostředí pro pracovníky a ostatní osoby, jejichž práce je organizací řízena
 • Menší důraz na dokumentaci podle skutečných potřeb organizace

Jaké jsou další změny v normě ISO 45001?

 • Procesní přístup
  • posílení významu cyklu PDCA
  • orientace na zlepšování výkonnosti v oblasti BOZP a měření výkonnosti pro dosažení plánovaných výsledků v oblasti BOZP
  • minimalizace rizik BOZP
 • Leadership (vedení lidí)
  • přesun odpovědností na top management a přesnější stanovení rolí
  • jasné definování odpovědnosti vrcholového vedení za konzultaci a spoluúčast „nemanažerských“ pracovníků
 • Komunikace – stejný důraz na interní i externí komunikaci
 • Přezkoumání SM – detailnější popis požadavků na vstupy a výstupy
 • Preventivní opatření – požadavek byl zrušen jako důsledek zavedení nového požadavku na vyhledávání a řešení rizik a příležitostí z hlediska BOZP a plánování k přijetí opatření
 • Řízení nebo ovlivňování externě zajišťovaných procesů a jejich vymezení v rámci SM BOZP
 • Důraz na plnění zákonných a jiných požadavků vztahujících se k SM BOZP

IAF (Mezinárodní akreditační fórum) vydalo dokument IAF MD 21:2018, který vyžaduje, aby při jakémkoliv migračním auditu ze staré normy na novou certifikační orgán přidal ke standardní době auditu ještě 1 auditoden navíc.

Jak tedy máte postupovat?

podzim 2018 2018 2019 – 2020 – 2021 12. 03. 2021
Zajistit si normu ISO 45001 v českém jazyce Pochopení požadavků a jejich postupné zavádění

Školení nabízené certifikačním orgánem

Přechod na novou normu během dozorového a recertifikačního auditu (plus 1 auditoden navíc) Konec platnosti všech certifikátů podle staré normy OHSAS 18001

 

Jak budou probíhat jednotlivé audity:

 • Audity již certifikovaných systémů podle OHSAS 18001 lze v přechodném období provádět třemi způsoby:
 • Celý audit již podle požadavků nové normy (ISO 45001:2018)
 • Celý audit podle požadavků staré normy (OHSAS 18001:2007)
 • Kombinace předchozích – audit se bude provádět podle požadavků staré normy + částečné zaměření na požadavky nové normy (auditoři podle Vašich požadavků při plánování auditu vezmou v potaz Vaši připravenost na novou normu a během auditů se mohou zaměřit na plnění některých nových požadavků)

2) Audity – úplně nové certifikace:

 • Doporučujeme všem zájemcům o novou certifikaci provádět certifikační audity od roku 2019 již podle nové normy

Závěr:

Pro bezproblémový přechod na novou normu budeme pro vás připravovat po celé tříleté období otevřené kurzy. O připravovaných kurzech vás budeme informovat na našich stránkách www.ezuedu.cz.

Naši pracovníci a auditoři jsou vám k dispozici ke sdílení informací týkajících se výkladu nové normy a aplikací změn s tím spojených.  Věříme, že vám zavedení změn v normách pomůže i nadále zlepšovat nastavené procesy i celý systém managementu ve vaší organizaci.