Jednotný rámec systémových norem

21.05.2014

 • příležitost pro zjednodušování a reálnější uplatňování

Revize norem – systémy managementu:

V rámci koncepce revidování systémových norem pro oblast managementu (myšleno např. ISO 9001, ISO 14001 nebo ISO/IEC 27001, apod.) dochází v současnosti k významným změnám.

Na základě praktických zkušeností a potřeb byly dokumentem „ISO/IEC Directives, Part 1 — Consolidated ISO Supplement — Procedures specific to ISO“ a to jeho částí „Annex SL“ definovány nové přístupy, které musí být v rámci nejbližších revizí konkrétních systémových norem respektovány. Co to bude znamenat, zejména pro certifikované organizace či žadatele o certifikace a další zainteresované strany a o jaké novinky se vlastně jedná?

Revize norem – příležitosti:

1) Předně je dobré si uvědomit, že přijaté změny vychází skutečně z praktických zkušeností všech zainteresovaných stran a to i včetně certifikovaných organizací. V důsledku této skutečnosti bychom tedy měli novinky vnímat pozitivně a to jako další příležitost k zefektivňování uplatňovaných systémů. Určitě bychom měli hledat možnosti vedoucí k zjednodušování a tím dosáhnout stále většího souladu mezi vlastním řízením v organizacích a uplatňováním systémů managementu dle systémových norem. Opět zde platí, že je nutné reagovat na požadavky a zajistit jejich plnění v takovém rozsahu, abychom „prováděli správné věci správně“ a to vždy v zájmu managementu a byznysu. Rozhodně bychom neměli podlehnout tlakům některých stran, které buď z nepochopení či za účelem vlastního prospěchu zbytečně interpretují novinky nepřiměřeně přísně či dokonce mylně. Pokud se podaří eliminovat právě uvedená negativa, určitě to bude základ k tomu, aby byla certifikace v oblasti managementu významně účelná a prospěšná a aby tato certifikace byla ve veřejném zájmu.

Koncepční a obsahové změny norem – systémy managementu:

2) Změny, které nás čekají, můžeme rozdělit do dvou oblastí. Koncepční změny, které poskytují rámec pro všechny systémové normy a potom obsahové změny, které se již budou týkat konkrétních revidovaných norem.

a) Jednotný rámec systémových norem, patří do kategorie koncepčních změn. Definováno právě ve výše uvedeném citovaném dokumentu a jeho části „Annex SL“.
b) V rámci nejbližší revize každé konkrétní systémové normy budou zpracovatelé řešit jednak dodržení stanoveného jednotného rámce dle „Annex SL“ a dále i možné změny v požadavcích konkrétní systémové normy.

Koncepční změny – systémy managementu = jednotný rámec norem:

3) Jednotný rámec systémových norem – „Annex SL“, nejdůležitější informace:

 • K nahlédnutí: ZDE. Pozor, není dovoleno kopírovat (slouží jen pro účely přípravy dokumentů ISO a IEC), lze tedy jen nahlédnout do textu
 • Všechny nové systémové a oborové normy v oblasti managementu budou mít jednotný rámec a všechny stávající normy v oblasti managementu budou při příštích revizích přepracovány dle tohoto rámce
 • Annex SL je závazný pro všechny technické komise (TC), tyto jej musí respektovat
 • Annex SL řeší i otázky relevance tvorby systémové normy z hlediska zainteresovaných stran a z mnoha dalších hledisek (prospěšnost normy) – Příloha č. 1 k Annex SL
 • V budoucnu všechny ISO normy na systémy managementu musí být konzistentní a kompatibilní
 • Nejdůležitější pro uživatele norem je Příloha č. 2 k Annex SL = Jednotný rámec (jednotná struktura norem, stejný základ textů, společné pojmy a definice). Příloha č. 2 k Annex SL definuje šablonu, která bude uplatňována.

Přehled revidovaných norem – systémy managementu:

4) Revize konkrétních systémových norem:

 • Přehled chystaných revizí a termínů u vybraných norem:
BCM – Business continuity management systems ISO 22301:2012 V platnosti jako ISO
ISMS – Information securitymanagement systems ISO/IEC 27001:2013 V platnosti jako ISO
EMS – Systém environmentálního managementu ISO 14001:2015 Plánovaný termín ISO – Leden 2015
QMS – systém managementu kvality ISO 9001:2015 Plánovaný termín ISO – Září 2015
OH&S – systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ISO 45001:2016 Plánovaný termín ISO – Říjen 2016
 • O termínech, v rámci přechodového období stanoveného pro certifikaci každé příslušné normy, budeme jako certifikační orgán zasílat klientům aktuální informace

Ukázka změn – systémy managementu:

5) Ukázka vybraných nově zaváděných pojmů a požadavků k zamyšlení:

 • Kontext organizace – Organizace v souvislostech (nový požadavek)
 • Vedení a řízení lidí a závazky (nově závazky)
 • Role, odpovědnosti a zmocnění v rámci organizace (nově role a zmocnění)
 • Činnosti zaměřené na rizika a příležitosti (důraz na management rizik)
 • Dokumentované informace (dříve dokumenty a záznamy)
 • Vyhodnocení výkonnosti (dříve monitorování a měření)
 • Neshoda a nápravné opatření (preventivní opatření se přesouvají v rámci managementu rizik)

EZÚ – nabídka spolupráce:

V tomto materiálu jsou uvedeny jen základní informace o probíhajících a chystaných změnách.

Aby bylo možné se s novinkami vyrovnat rozumně, účelně a efektivně a aby veškeré naše kroky podporovaly zájmy managementu a byznysu, budeme s Vámi rádi příslušné otázky a přístupy komunikovat a vzájemně si vyměňovat zdravé názory. V rámci prováděných auditů, v rámci nabídek školení a seminářů i v rámci individuálních konzultací, Vám jsou všichni naši kompetentní pracovníci k dispozici.

S jakýmkoliv požadavkem na dané téma, se můžete obracet na manažera produktu SŘ a společně budeme hledat vhodné řešení.