Výherní hrací přístroje

Elektrotechnický zkušební ústav je:

 • pověřenou autorizovanou osobou Ministerstvem financí ČR
 • akreditovaným Inspekčním orgánem č. 4037 pro pro inspekce hracích přístrojů a technických zařízení pro provozování sázkových her včetně přídavných zařízení
 • akreditovanou Zkušební laboratoří č. 1056 pro zkoušky bezpečnosti a elektromagnetické kompatibility a vlastností výherních hracích přístrojů
 • ústavem kvalifikovaným pro znaleckou činnost s rozsahem pro znalecké posudky pro výherní hrací přístroje a technická zařízení pro provozování sázkových her a loterií včetně doprovodných zařízení po stránce technické způsobilosti (hardware) a programového vybavení (software).

Pro možnost získání povolení provozování výherních hracích přístrojů v ČR nabízíme:

 • odborné posouzení a osvědčení o provozuschopnosti výherních hracích přístrojů (VHP )
 • Certifikaci modelu VHP
 • Vydání Inspekčního certifikátu pro VHP
 • Vydání Osvědčení o provozuschopnosti VHP a Výpisů z Osvědčení o provozuschopnosti VHP
Photo of Ing. Miloš Hána
Ing.MilošHána
Manažer produktu
Tel+420 266 104 225Mobil+420 731 896 802

Proč pro posouzení a osvědčení využít služeb EZÚ?

 • Jistota nestranného splnění zákonných požadavků na hardware i software VHP
 • Jistota nezávislého ověření – zvýšení důvěryhodnosti vůči obchodním partnerům
 • Výrobce nebo dovozce má vytvořen základ pro vystavení EU prohlášení o shodě
 • Usnadnění pozice výrobce při kontrole dozorových orgánů
 • Provozovatel má k dispozici Osvědčení o provozuschopnosti VHP včetně Výpisů z osvědčení o provozuschopnosti VHP – základní dokument pro možné povolení provozování VHP povolovacími orgány a pro orgány pověřené výkonem státního dozoru nad loteriemi a jinými podobnými hrami
Objednávka
Související služby
Legislativa
Kvalifikace
Povolovací místa VHP/TZ
Objednávka ke stažení

Dokumentace k objednávce:

Podklady požadované k objednávce podle druhu objednané služby: Registrace nového modeluZměna program. vybaveníOsvědčování a Výpisy
Návod na hru a herní plánX
2ks orig. EPROMX Formulář DokladováníX Formulář Ohlášení
Výpis zdroj textu programuX Formulář DokladováníX Formulář Ohlášení
Popis program změny vč. označení ve zdroj. programuX
Statistika 100 000 her – výpisX
Kompletní vzorek VHP* nebo ověřená kopie Osvědčení o provozuschopnosti daného modelu od ITC Zlín  X*
Celá programová deska   X**
Grafické zobrazení skelX
Popis nastavení DIP/DILX
Servis manuál vč. kontr. programů a účetnictví VHPX
Potvrzení o vydání prohlášení o shodě (C. formulář EZÚ- Prohlášení, může být deklarováno v objednávce)X Formulář Prohlášení
Upřesnění počtu VHP, výr. čísla, použité programy (může být v objednávce)X
Prohlášení výrobce hardware o datu výroby VHPX Formulář Prohlášení
Potvrzení výrobce programu o shodnosti EPROM s osvědčeným modelemX Formulář Prohlášení
* Může být předveden u zákazníka nebo dovezen zákazníkem do EZÚ ** Vyžaduje se individuálně podle řešení VHP

Výrobky se uvádějí na trh systémem posuzování shody výrobků dle zákona 22/1997 Sb. . v platném znění a navazujících nařízení vlády:

Nařízení vlády č. 118/2016 Sb. kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí.
Nařízení vlády č. 117/2016 Sb. o technických požadavcích na výrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility.
Nařízení vlády č. 481/2012 Sb. o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních.

Pro provozování výherních přístrojů a technických zařízení a systémů pro loterie a jiné podobné hry v České republice musí vyhovět požadavkům těchto předpisů:

VHP – Zákon č. 202/1990 Sb. o loteriích a jiných podobných hrách v platném znění, o loteriích a jiných podobných hrách ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky MF ČR č. 223/1993 Sb. o hracích přístrojích ve znění pozdějších předpisů TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ – Zákon č. 202/1990 Sb. o loteriích a jiných podobných hrách ve znění pozdějších předpisů, a dále pro:
 • Centrální loterní systémy s videoloterními terminály MF ČR č. j.: 34/106819/2008 Standard centrálního loterního systému s interaktivními videoloterními terminály
 • Elektromechanické rulety MF ČR č. j.: 34/106823/2008 Standard technického zařízení Elektromechanické rulety v platném znění
 • Systémy kumulované výhry –JACKPOT MF ČR č. j.:34/55668/2008 Metodická příručka Systém kumulované výhry – JACKPOT a kumulovaná výhra – JACKPOTv platném znění
 • Využití veřejné sítě INTERNET k provozování loterií a jiných podobných her MF ČR č.j.: MF-121975/2012/34 Standard státního dozoru nad sázkovými hrami a loteriemi, Standard Ministerstva financí k provozování loterií a jiných podobných her podle zákona č. 202/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů (loterní zákon), prostřednictvím veřejné sítě Internet v platném znění