VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Aktuálně vypsané veřejné zakázky:

Veřejné zakázky zadávané dle zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách jsou uveřejňovány na profilu zadavatele registrovaném ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem 232731.
Veřejné zakázky malého rozsahu (zadávané mimo zákon o VZ) jsou uveřejňovány na webových stránkách EZU.

Co je to Profil zadavatele?

Jedná se o adresu elektronického nástroje v síti Internet, který zadavatel používá k uveřejňování informací týkajících se veřejných zakázek a který umožňuje dálkový přístup.

Výzva k podání nabídek na postoupení pohledávky Elektrotechnického zkušebního ústavu, s.p. za třetím subjektem.

Elektrotechnický zkušební ústav, s.p. tímto oslovuje potenciální zájemce k podávání nabídek na postoupení pohledávky za dlužníka Medicert v nominální výši 702.130,37 Kč.

Vítěz výběrového řízení je povinen uzavřít s Elektrotechnickým zkušebním ústavem, s.p. Smlouvu o postoupení pohledávky s tím, že jako úplata za postoupení pohledávek bude uvedena celková částka nabídnutá vítězem výběrového řízení.

Obchodní a platební podmínky budou uvedeny v závazném návrhu smlouvy, který obdrží zájemce spolu s dalšími informacemi k pohledávce.

Termín ukončení lhůty pro podávání nabídek: 31. 8. 2018 ve 12:00 hodin.

Jediným kritériem tohoto výběrového řízení je výše nabídnuté úplaty za postoupení pohledávky.