Certifikace


eIDAS

20.1.2017

EZÚ jako první akreditovaný subjekt nabízíme certifikaci dle nařízení eIDAS. Certifikace je určena pro poskytovatele služeb vytvářejících důvěru (TSP – trust service providers). Ti jsou v nařízení eIDAS definováni jako fyzické nebo právnické osoby, které poskytují jednu či více služeb vytvářejících důvěru. Jsme akreditování v plném rozsahu služeb možném pro Českou republiku (bez služby e-Delivery kterou není možno v ČR [...]

Číst více

Certifikace kybernetické bezpečnosti

10.8.2015

V oblasti kybernetické bezpečnosti nabízí EZÚ komplexní produkt, který je rozdělen do tří úrovní. První úroveň se vyznačuje čistě systémovým pohledem a představuje jakýsi odrazový můstek k opravdu důkladnému zajištění kybernetické bezpečnosti dosahovaného v úrovních 2 a 3. Tato úroveň se soustředí na zavedení a kontrolu základních procesů nutných k vytvoření základního kybernetického zabezpečení (řízení rizik, řízení hrozbe a zranitelností, příprava a realizace bezpečnostních [...]

Číst více

Certifikace zdravotnických prostředků

15.12.2013

Zdravotnické prostředky rizikové třídy I musí mít při uvedení na trh vystavené prohlášení o shodě, odpovídající prohlášení o shodě ostatních elektrotechnických výrobků Zdravotnické prostředky rizikové třídy vyšší než I dle NV 54/2015 Sb. vyžadují při uvedení na trh posouzení notifikovanou osobou. Rozsah notifikace EZÚ naleznete ZDE. Hlášení změn výrobcem k certifikátu ZDE. Pro posouzení shody notifikovanou osobou je nutno dodat: žádost o posouzení shody pro zdravotnické prostředky [...]

Číst více

Homologace E8

Vlastnosti motorových vozidel, jejich součástí a příslušenství, které mohou ovlivnit bezpečnost silničního provozu, jsou v České republice regulovány zákonem č. 56/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Uvedené výrobky lze uvést na trh v České republice pouze poté, co jsou schváleny Ministerstvem dopravy. Ke schválení je nutno předložit osvědčení o homologaci vydané pověřenými laboratořemi buď v České republice, nebo v zahraničí. Elektrotechnický zkušební [...]

Číst více

Certifikát EZÚ

Certifikát EZÚ je udělován Elektrotechnickým zkušebním ústavem těm výrobkům, které úspěšně projdou typovou zkouškou podle příslušných technických norem na elektrickou bezpečnost a nebo na EMC. Zvlášť výhodné je použití certifikátu EZÚ jako podkladu pro prohlášení o shodě podle zákona 90/2016 Sb. (nařízení vlády č. 118/2016 Sb. (2014/35/EU)) a souvisejících nařízení vlády. S tímto certifikátem má výrobce nebo dovozce usnadněnu pozici při případné kontrole dodržování zákona [...]

Číst více

Certifikace EPD

Součástí posuzování shody s požadavky Směrnice evropského parlamentu a Rady 2005/32/ES o stanovení rámce pro určení ekologicky orientovaných konstrukčních požadavků na výrobky je kromě posuzování systémů environmentálního managementu podle ČSN ISO 14001 a validace environmentálního prohlášení (EMAS III) – Nařízení Evropského Parlamentu a Rady č. 1221/2009, i posuzování dopadů konkrétních elektrotechnických, strojírenských a stavebních produktů na životní prostředí formou posuzování Environmentálního prohlášení o výrobku (EPD) [...]

Číst více

CE certifikát

CE certifikát je nezávislým ověřením posouzení shody výrobku s požadavky příslušných nařízení vlády, které provádí výrobce. Elektrotechnický zkušební ústav vystavením CE certifikátu deklaruje, že výrobce správně provedl proces posouzení shody a může vystavit EU prohlášení o shodě. Elektrotechnický zkušební ústav je autorizován podle zákona č. 90/2016 Sb., o technických požadavcích na výrobky pro posuzování shody pro nařízení vlády: 118/2016 Sb. kterým [...]

Číst více

CCA certifikát

Systém CCA je evropskou obdobou světového systému IECEE-CB. Je dohodou o uznávání výsledků zkoušek, provedených podle evropských norem EN nebo HD pro elektrickou bezpečnost, která umožňuje na základě vydaného certifikátu CCA, získat značku na výrobek kteréhokoliv člena dohody CCA. Jeho členy jsou nejvýznamnější certifikační orgány zemí EU a dalších zemí evropského prostoru. Certifikát CCA (přesněji notifikace výsledků zkoušek) spolu s protokolem o zkouškách vydaný [...]

Číst více

CB certifikát

Nejrozšířenějším světovým certifikačním systémem v oboru elektrotechnických výrobků je systém IECEE-CB neboli CB systém. Jedná se o dohodu o uznávání výsledků zkoušek podle mezinárodních norem IEC pro elektrickou bezpečnost elektrotechnických výrobků. Je to jeden z nejdéle fungujících systémů vzájemného uznávání výsledků zkoušek v oblasti elektrické bezpečnosti výrobků. Jeho členy jsou nejvýznamnější certifikační orgány z 60 zemí celého světa. Tento systém zohledňuje [...]

Číst více