Ověřování luxmetrů

Kalibrace a ověření vycházejí z podobných postupů. Při kalibraci se stanovuje vztah mezi hodnotami naměřenými přístrojem a odpovídajícími hodnotami daných etalonem.
Při ověření luxmetrů se zjišťuje a potvrzuje shoda metrologických vlastností stanovených měřidel s úředně stanovenými požadavky daných vyhláškou ministerstva.
Dne 8.7.2013 získal Elektrotechnický zkušební ústav autorizaci od Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví pro ověřování stanovených měřidel – luxmetrů.
Stal se tak Autorizovaným metrologickým střediskem (AMS) s úřední značkou K 140. Ověření je možné provádět pro schválené typy luxmetrů a pro konkrétní přístroje již používané v době vyhlášení stanovených měřidel (vyhláška č. 345/2002 Sb. ze dne 11. července 2002).

Proč využít služeb kalibrační laboratoře EZÚ?

  • Rychlost a preciznost provedení kalibrací
  • Jistota nezávislého ověření – zvýšení důvěryhodnosti vůči obchodním partnerům
  • Splnění zákonných požadavků na výrobky podléhající metrologickému ověření
Photo of Ing. Jaroslav  Vítek

Ing. Jaroslav Vítek

Manažer produktu
Související služby
Legislativa
Kvalifikace
  • Zákon o metrologii č. 505/1990 Sb. upravuje práva a povinnosti fyzických osob, které jsou podnikateli, a právnických osob a orgánů státní správy v rozsahu potřebném k zajištění jednotnosti a správnosti měřidel a měření.
  • Vyhláška č. 345/2002 Sb. stanovuje měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu. Seznam měřidel je uveden v příloze této vyhlášky (luxmetry jsou pod položkou č. 5.1.2 s dobou platnosti ověření 2 roky).
  • Vyhláška č. 65/2006 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 345/2002 Sb., kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu.
  • Ověření je možné provádět pro schválené typy luxmetrů a pro konkrétní přístroje již používané v době vyhlášení stanovených měřidel (vyhláška č. 345/2002 Sb. ze dne 11. července 2002)