Certifikace systému spisové služby

Spisová služba je soubor činností a technických a věcných prostředků vedoucích ke správě dokumentů. Spisová služba zajišťuje odbornou správu elektronických, listinných, i předmětových dokumentů. Jedná se o správu dokumentů doručených i vlastních.
Spisová služba je definována zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a změně některých zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn takto: „zajištění odborné správy dokumentů doručených i dokumentů vzniklých z činnosti původce, popřípadě z činnosti jeho právních předchůdců, zahrnující jejich řádný příjem, evidenci, rozdělování,oběh, vyřizování, vyhotovování, podepisování,odesílání, ukládání a vyřazování ve skartačním řízení,a to včetně kontroly těchto činností“

Spisovou službu vykonávají zákonem uvedení původci, kteří se rozdělují na veřejnoprávné a soukromoprávné původce. Spisovou službu mají za povinnost vykonávat pouze veřejnoprávní původci, kterými jsou:

 • organizační složky státu
 • ozbrojené síly
 • bezpečnostní sbory
 • státní příspěvkové organizace
 • státní podniky
 • vysoké školy
 • školy a školská zařízení s výjimkou mateřských škol, výchovných a ubytovacích zařízení a zařízení školního stravování
 • zdravotní pojišťovny
 • veřejné výzkumné instituce
 • právnické osoby zřízené zákonem
Dále vykonávají spisovou službu také orgány samosprávných celků jako jsou obce a krajské úřady.
Jednotlivé části výkonu spisové služby upravuje vyhláška č. 259/2012, o podrobnostech výkonu spisové služby.
Chod spisové služby u jednotlivých původců se řídí vydaným spisovým řádem, který povinně vydává každodce.
Pro oblast auditu spisové služby disponuje naše EZÚ vysoce kvalifikovanými a zkušenými auditory. Naši auditoři mají certifikaci IRMS ISO 15489 Lead Auditor (mezinárodní certifikace vydávaná Information and Records Management Society).
Photo of Ing. Michal Hager

Ing. Michal Hager

Vedoucí laboratoře kybernetické bezpečnosti

Podobné produkty

Související služby
Legislativa
Kvalifikace