Nacházíte se zdeDomůHistorie

Historie

Naše historie vnejdůležitějších datech

 • 1919Založen Elektrotechnický svaz československý – ESČ
 • 1926Založena zkušebna ESČ
 • 1935Zkušebna začala udělovat značku ESČ
 • 1951Elektrotechnický svaz československý byl zrušen
 • 1952Zkušebna získala jméno Elektrotechnický zkušební ústav
 • 1961EZÚ se stal členem systému pro homologaci příslušenství motorových vozidel dle předpisů Evropské hospodářské komise OSN
  EZÚ byl zakládajícím členem Evropského certifikačního systému CEE
 • 1985EZÚ byl zakládajícím členem celosvětového certifikačního systému IECEE-CB
 • 1989Začátek zkoušek EMC vEZÚ
 • 1990Zavedení osvědčování VHP vEZÚ
 • 1991Zahájení certifikace systémů řízení dle norem ISO 9000
 • 1992Získání první akreditace EZÚ
 • 1993EZÚ se stal zakládajícím členem CQS
  Značka ESČ registrována jako značka shody snormou
 • 1996EZÚ vstoupil do evropského certifikačního systému CCA
 • 1997EZÚ zahájil zpověření ÚNMZ koordinační činnost kzajištění jednotného postupu
  EZÚ získal od ÚNMZ autorizaci kposuzování shody dle zákona č. 22/1997 Sb
  EZÚ zakládajícím členem Evropské asociace pro certifikaci elektrotechnických výrobků – EEPCA
  EZÚ vstoupil do systému ENEC
 • 1998EZÚ rozšířil svoje služby ocertifikaci environmentálních systémů řízení apřístupu všech autorizovaných osob při posuzování shody
 • 2000EZÚ získal akreditaci své kalibrační laboratoře
 • 2001EZÚ se stal Notifikovanou osobou č. 1014
 • 2002EZÚ vstoupil do systému HAR
 • 2004EZÚ se stal zakládajícím členem fóra notifikovaných osob LVD – NBF
 • 2005EZÚ získal pověření kprovádění atestací informačních systémů veřejné správy
 • 2006EZÚ se stal zakládajícím členem IT Service Management Forum
  EZÚ zavedl měření nebezpečných látek dle směrnice RoHS
 • 2007EZÚ zahájil certifikaci systémů managementu ve službách IT
 • 2008EZÚ se stal zakládajícím členem Evropského certifikačního systému ECS
 • 2009EZÚ se zapojil do tvorby technických norem jako centrum technické normalizace
 • 2011EZÚ zahajuje homologace elektromobilů
 • 2012EZÚ se stává Autorizovaným metrologickým střediskem pro ověřování Luxmetrů
 • 2013EZÚ začíná zprostředkovávat certifikáty pro celní unii Rusko-Bělorusko-Kazachstán

Podrobně onaší historii

Začátky využívání nového druhu energie, kterou byla začátkem 20. století elektřina, vyústilo vzaložení tehdejšího Elektrotechnického svazu československého – ESČ. Ustavující sjezd ESČ se uskutečnil vroce 1919 vPraze ado jeho vedení byl zvolen Prof. ing. Vladimír List. Činnost svazu se vnásledujících letech rozvinula do oblasti vydávání technické literatury, tvorby technických normativních předpisů aověřování shody vlastností výrobků spožadavky těchto předpisů.

Zřízení elektrotechnické zkušebny, vybudování elektrotechnického zkušebnictví aznačkování výrobků vyplynulo zpotřeb československého elektrotechnického průmyslu, který chtěl zajistit jakost abezpečnost výrobků používaných širokou veřejností. Založení zkušebny se datuje do června 1926, kdy bylo naČeské vysoké škole technické vBrně vyzkoušeno větší množství tavných pojistkových vložek podle Předpisů ESČ. Vroce 1928 svaz koupil vPraze dům, kde byla vybudována laboratoř nazkoušení vodičů ainstalačního materiálu. Vtomto roce byla také svýrobci dohodnuta stálá kontrola instalačních trubek apojistek scílem pomoci zajistit jejich bezpečnost. Výrobkům, které vyhověly typovým zkouškám dle předpisů ESČ, bylo uděleno právo používat značku ESČ. Seznamy vyzkoušených výrobků, včetně popisu prováděných zkoušek, byly následně publikovány vElektrotechnickém obzoru – vpředchůdci dnešního časopisu ELEKTRO.

V dalších letech se činnost zkušebny ESČ dále rozvíjela, sortiment zkoušených aznačkovaných výrobků byl stále širší. Vroce 1930 přešly pod stálou kontrolu ESČ ledničky, vysavače, elektroměrné přístroje, trojfázové venkovní zásuvky adalší výrobky. Zkušebna ESČ se neomezovala nazkoušky typové akontrolní, ale prováděla celou řadu zkoušek srovnávacích avýzkumných, jimiž podstatně přispívala kvyjasnění některých sporných otázek při tvoření norem apodílela se navyvíjení nových zkušebních metod nejrůznějších výrobků.

V roce 1934 ministerstvo veřejných prací udělilo zkušebně ESČ úřední autorizaci, najejímž základě požadovalo, aby se pro instalace vbudovách stavěných nebo podporovaných státem používal jen materiál vyhovující předpisům ESČ. Značka ESČ se stala respektovaným průkazem pro bezpečné výrobky amůžeme spotěšením konstatovat, že stejný význam má značka dodnes.

Nárůst činnosti zkušebny ESČ vpoválečném období byl vyvolán zejména vyhláškou ministra průmyslu zříjna 1945 opovinné kontrole azkoušení elektrotechnických výrobků. Pro zkušebnu vyvstala potřeba rozšiřovat zkušební zařízení azajistit novu organizaci práce. Pro nové sídlo zkušebny byly včervnu 1947 zakoupeny budovy bývalého Pomologického ústavu vPraze – Troji, vnichž té době sídlil závod leteckých přístrojů. Vtéto lokalitě laboratoře sídlí dodnes.

Po převratu vroce 1948 byl Elektrotechnický svaz český zrušen. Zkušebna ESČ byla znárodněna av roce 1952 přejmenována naElektrotechnický zkušební ústav – EZÚ.

Začátek 60. let minulého století přinesl EZÚ příležitost pro systematické zapojení do mezinárodní spolupráce. Vroce 1961 se ústav zapojil do systému homologací světelného příslušenství motorových vozidel dle předpisů Evropské hospodářské komise OSN. Vrámci tohoto systému EZÚ vydává homologace správem používat nahomologovaných výrobcích značku E8. Vroce 2004 byl tento systém doplněn ojeho evropskou větev, vjejímž rámci jsou výrobky posuzovány dle příslušných technických předpisů ES aMinisterstvo dopravy jim uděluje homologační značku e8.

V roce 1961 se ústav rovněž zapojil do evropského systému CEE pro provádění zkoušek elektrické bezpečnosti, který byl následně transformován nastávající avelmi úspěšný systém IECEE – CB, vjehož rámci jsou prováděny zkoušky podle norem Mezinárodní elektrotechnické komise IEC.

V druhé polovině 20. stolení prakticky všechny průmyslově vyspělé země využívaly povinné národní systémy schvalování výrobků před jejich uvedením natrh ve své zemi. Mezinárodní certifikáty sloužily jako nástroj pro zamezení duplicitního zkoušení výrobků ausnadnění jejich vstupu nanárodní trhy.

To byl ipřípad Československa, kde byl vroce 1968 systém státního zkušebnictví ustanoven zákonem č. 30/68 Sb., ostátním zkušebnictví. Zákon byl nasvou dobu velmi pokrokový, jednak proto, že celou oblast pokrýval komplexně, ataké tím, že zavedl hodnocení výrobků, které nastátem kontrolovaném trhu představovalo pro výrobce nástroj pro srovnání svých výrobků se zahraniční konkurencí atím iurčitou motivaci ke zlepšování.

Začátkem 70. let ústav začal využívat nově postavenou budovu, vníž sídlí dodnes. Vtomto období ústav rozvinul své činnosti iv oblasti metrologie, výzkumu atechnického rozvoje ahrál významnou roli voblasti technické normalizace.

V druhé polovině 80. let ústav rozšířil svoje mezinárodní aktivity zapojením do systému IECQ, pro zajišťování kvality elektronických součástek. Po převratu vroce 1989 výrobní základna součástek unás prakticky zanikla, nicméně metodické postupy IECQ byly velmi dobře použitelné pro certifikaci systémů jakosti dle norem řady ISO 9000, čehož ústav beze zbytku zužitkoval. EZÚ jakožto součást certifikačního orgánu CQS poskytuje svým zákazníkům certifikáty mezinárodní certifikační sítě IQNet do níž je CQS zapojen.

Začátkem 90. let byl EZÚ pověřen ministerstvem financí kosvědčování výherních hracích přístrojů dle zákona č. 202/1990 Sb., oloteriích ajiných podobných hrách. Vtomtéž období EZÚ začal rozvíjet oblast zkoušek elektromagnetické kompatibility, která je dnes nedílnou součástí posuzování shody elektrotechnických výrobků.

Významným mezníkem pro průmysl itechnickou veřejnost byl rok 1992, kdy vláda vsouladu se záměrem vstupu do EU rozhodla oorientaci československé technické normalizace napřejímání Evropských norem EN do systému československých technických norem ČSN. Nutno připomenout, že sohledem natehdy platný zákon č. 30/68 Sb. byly normy právně závaznými dokumenty. Značka ESČ byla používána jako státní schvalovací značka, nicméně vroce 1992 EZÚ získal značku do svého vlastnictví azaregistroval ji jako ochrannou známku.

V roce 1996 EZÚ vstoupil do evropského systému CENELEC Certification Agreement – CCA, vjehož rámci jsou vydávány CCA certifikáty aprováděny zkoušky dle norem EN spadajících pod směrnici pro nízké napětí. Značku ESČ vrámci CCA prosadil jako národní značku shody výrobků snormami pro elektrickou bezpečnost. Následně se EZÚ zapojil do systémů ENEC pro bezpečnost svítidel adalších výrobků aHAR pro bezpečnost akvalitu kabelů ašňůr, které jsou dnes významnějšími certifikačními službami, než systém CCA.

V období pozměně společenského zřízení EZÚ musel začít odstraňovat dluhy ve své technické infrastruktuře vzniklé vpředchozích obdobích, což vedlo krekonstrukci hlavní budovy ústavu ak celkové modernizaci ak dalšímu rozvoji zkušebního aměřicího zařízení. Vdruhé polovině 90. let EZÚ úspěšně odolal restitučním nárokům zrůzných stran, mezi něž patří istávající Elektrotechnický svaz český – ESČ aobhájil, že všechny aktiva EZÚ jsou majetkem státu. Nejvyšší soud vBrně vroce 2000 potvrdil, že ESČ není právním nástupcem bývalého Elektrotechnického svazu československého atím definitivně odmítl veškeré nároky ESČ vůči EZÚ jak nanemovitý majetek, tak iznačku ESČ.

Zásadní zlomem voblasti státního zkušebnictví představuje zákon č. 22/1997 Sb., otechnických požadavcích navýrobky, který zrušil systém schvalování výrobků dle zákona č. 30/68 Sb. aprávní závaznost technických norem, které se staly dobrovolnými technickými normami. Zákon zavedl postupy posuzování shody vsouladu správem EU asměrnice EU zavedl do právního řádu ČR ve formě nařízení vlády. Ke každému nařízení vlády byly vyhlášeny harmonizované normy, jejichž použití zajišťuje pro výrobce presumpci shody vlastností výrobků se základními požadavky nařízení vlády.

EZÚ byl vnásledujícím období Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii astátní zkušebnictví oznámen ke Komisi ES do Bruselu jako notifikovaná osoba č. 1014 pro směrnici pro zařízení nízkého napětí, tedy pro oblast bezpečnosti výrobků adále pro směrnice pro elektromagnetickou kompatibilitu, zdravotnické prostředky, strojní zařízení, stavební výrobky ahluk adalší. Tímto krokem EZÚ završil svoje zapojení do evropských struktur posuzování shody jak voblasti regulované závaznými předpisy, tak iv oblasti dobrovolné.

EZÚ je státním podnikem dle zákona č. 77/1997 Sb., jehož zakladatelem je Ministerstvo průmyslu aobchodu. Od roku 1991 až donedávna se uvažovalo oprivatizaci EZÚ adalších státem vlastněných zkušeben. Provedené analýzy iodezvy zčeské podnikatelské obce ukazují, že státní podnik je pro organizaci pracující voblasti posuzování shody právní formou, která zajišťuje jak nestrannost, tak iprostředky pro vlastní rozvoj, aproto by privatizace ani transformace najinou právní formu nebyla pro ně přínosem. Věřme, že tento závěr dozná všeobecného respektu, což by mohlo pro EZÚ zajistit podmínky pro další rozvoj vbudoucnu.