Celý text zprávy si můžete stáhnout zde

Devět z deseti Čechů bude mít letos na vánočním stromku elektrické osvětlení. Většina si jej pořídí v běžném kamenném obchodě, každý čtvrtý na tržnici či internetu. O svou bezpečnost se však příliš nezajímají. Při nákupu osvětlení je pro Čechy rozhodují zejména vzhled, případně jeho funkčnost či cena. Výrobce ani technická úroveň není pro Čechy určující, rozhoduje se podle nich jen 10 % kupujících, celá čtvrtina (24 %) pak nečte návod a nezabývá se bezpečnostními pokyny. V každé desáté domácnosti (11 %) navíc neumí vánoční osvětlení správně instalovat a zvyšují tak riziko jeho přehřátí a vzplanutí. Tyto a další závěry přinesl exkluzivní průzkum Elektrotechnického zkušebního ústavu (EZÚ), který byl proveden na reprezentativním vzorku české populace od společnosti Ipsos.

Tradiční voskové svíčky budou letos zdobit vánoční stromky jen ve zlomku českých domácností (3,6 %). V těch ostatních (94,0 %), kde převládne dekorace světelná, by se ale před plameny měli mít také na pozoru. Každoročně dochází ke zkratu ve stovkách domácností a na vině bývá nejen nesprávné zacházení, ale mnohdy i nedbalost při samotném nákupu.

„Vzrůstající obliba nakupování světelných dekorací na tržnici či internetu nás nepřekvapuje. Co je však na pováženou, je nízký zájem o jeho technickou úroveň,“ míní Jarmil Mikulík z Elektrotechnického zkušebního ústavu a dodává: „Na trhu jsme letos zaregistrovali elektrické vánoční řetězy již od třiceti korun. Bezpečnost takovýchto řetězů je z našich zkušeností velice nízká, a jsou to právě ony, které každý rok ve stovkách případů zkratují a ohrozí své majitele i jejich domácnosti.“


TZ_retezy_graf2
Výrazně zodpovědnějšími jsou pak podle průzkumu ženy oproti mužům. Ty zkoumají výrobce a zemi původu dokonce dvakrát častěji než muži. Z pohledu věku jsou pak nejméně odpovědnými mladí lidé do  26 let, kteří se výrobcem řídí pětkrát méně než generace jejich rodičů.

Češi neumí zacházet s osvětlením na vánočním stromě, vyhořet může každá desátá domácnost

Vánoční osvětlení dosahuje ve třetině (35 %) českých domácností stáří čtyř a více let. U starších lidí lze pak v pětině případů (20,4 %) nalézt i osvětlení starší patnácti let. Přitom stáří elektrického zařízení je přímo úměrné s jeho poruchovostí, a tedy i s jeho samotnou bezpečností. Tu však Češi u vánočního osvětlení v drtivé většině podceňují. Celá čtvrtina z nich nečte návod ani bezpečnostní pokyny, každá desátá domácnost (11 %) pak neumí vánoční osvětlení správně instalovat.

„Průzkum potvrdil naše obavy, že si Češi manipulací s elektrickým zařízením příliš nelámou hlavu.
U vánočního osvětlení se čtvrtina Čechů vůbec nezajímá o bezpečnostní pokyny, polovina pak návod pročte jen v rychlosti. Když k tomu přidáme skutečnost, že celá desetina populace neřeší vzdálenost žárovek od okolního nábytku a neuvědomuje si přitom nebezpečí vznikající z důvodu porušení izolace nebo přehřátí, musí náš ústav opravdu bít na poplach,“
upozorňuje Jarmil Mikulík z Elektrotechnického zkušebního ústavu.

TZ_retezy_graf1

Z pohledu pohlaví a věku převažuje ostražitost u ženského pohlaví a starší populace. Při čtení návodů jsou ženy dvakrát obezřetnější než muži, starší generace je pak obezřetnější až čtyřikrát více než jejich děti či vnoučata.

Průzkum o bezpečnosti vánočního osvětlení zrealizoval Elektrotechnický zkušební ústav, který se již téměř 90 let zabývá zkoušením a certifikací výrobků, převážně elektrotechnického charakteru.  Průzkum byl realizován v měsíci prosinci na reprezentativním vzorku české populace čítající více než osm set domácností.

Kontakt pro média:

Daniel Berka

Telefon: +420 722 902 202

E-mail: dberka@ezu.czOd 1.1. 2015 nabývá účinnosti nový zákon o kybernetické bezpečnosti. EZÚ si je této skutečnosti vědoma a připravuje tak širokou škálu produktů a služeb, které se budou na tuto tématiku zaměřovat.Nebude se jednat pouze o plnění požadavků dle zákona, nýbrž o komplexní kontrolu informační bezpečnosti. Stěžejní roli zde bude hrát právě nový zákon o kybernetické bezpečnosti, ale také normy věnující se informační bezpečnosti (ISO 27001 a spousta dalších).

Portfolio produktů a služeb bude zahrnovat nejen audity, ale také analýzy stavu informační bezpečnosti, školení, osobní certifikace a později také bezpečnostní testy.


Elektrotechnický zkušební ústav převzal čestný certifikát „Národní soustava kvalifikací v praxi“ za implementaci NSK do firemní praxe. Tento certifikát je projevem společenské odpovědnosti a zavazuje společnost k dalšímu využívání NSK.

A co vlastně NSK je?

Národní soustava kvalifikací je soustava celostátně uznávaných profesních kvalifikací v ČR. Lidé mají díky NSK možnost získat osvědčení o tom, co umí, aniž by daný obor vystudovali. Tato možnost je v ČR dána zákonem č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání.

Výhoda NSK je v jednotných a přesně definovaných kritériích na jednotlivé kvalifikace. Každý zaměstnavatel díky tomu přesně ví, co uchazeč s danou profesní kvalifikací zná a umí.

EZÚ akceptuje profesní kvalifikace při výběrových řízeních. V dnešní době, kdy je na trhu práce nedostatek kvalifikovaných odborníků, zejména technicky vzdělaných, je toto další způsob, jak přilákat uchazeče k přihlášení do výběrových řízení na volné pozice.

Společnost EZÚ si ocenění velmi váží a zavazuje se nadále s NSK aktivně pracovat a podílet se na jejím zkvalitňování a napomáhat tím rozvoji elektrotechnického vzdělávání v ČR.


Certifikát - národní soustava kvalifikací v praxi

Dne 6.9. proběhla v prostorech EZÚ prohlídka historické mozaiky, na které Kopecký pracoval několik let.

Společně s autorem mozaiky Vladimírem Kopeckým se návštěvy zúčastnil také Martin Dostál, kurátor Kopeckého poslední výstavy Bouře a klid v Museu Kampa.


Při další návštěvě si tohoto originálního historického skvostu povšimněte i vy – nachází se v přízemí budovy.Mozaika_EZUS ohledem na situaci probíhající stavební úpravy Městského okruhu Myslbekova-Pecl-Tyrolka dojde podle harmonogramu v pondělí 8. 9. k:

 • zaslepení ulice Povltavská. Mezi ulicemi Pod Lisem – Mostem Barikádníků bude veden provoz po trase MO k mimoúrovňové křižovatce Troja.Tedy příjezd do EZÚ je stále stejnou vstupní branou z ulice Povltavské, jen Povltavská ulice je směrem k mostu Barikádníků uzavřená, jezdit se bude po nových komunikacích městského okruhu.

V uvedeném termínu se předpokládá i zrušení zastávky linky č. 112 Pelc-Tyrolka ve směru do centra.

Zahájení plného provozu Trojského mostu se předpokládá od 1. 10. 2014 pro IAD a TRAM.
Od tohoto termínu se předpokládá zavedení polokružní linky MHD pro zastávku Pelc-Tyrolka a převedení linky č. 112 na Trojský most.


Nový most bude otevřený všem až po slavnostním přestřižení pásky dne 6.10.


Aktuální situace by měla být dostupná na http://www.tudyne.cz/dopravni-informace/praha/


Mapa_zmeny_dopravni_dostupnosti

Všechny vysavače dodávané výrobci na území Evropské unie budou muset být od 1. září 2014 povinně označeny podobnými energetickými štítky, jaké jsou zákazníci zvyklí vídat na bílém zboží. Zároveň s tím budou výrobci povinni uvádět na trh pouze vysavače s maximálním výkonem 1600 W.

Výrobci mají za úkol lepit štítky o rozměru 75×150 mm na vysavačích na dobře viditelné místo.


Na energetickém štítku nalezneme tyto hodnoty:


Energetický štítek pro vysavače


Účinnost čištění pevných podlah a koberců

K měření účinnosti čištění budou výrobci používat standardizované testovací koberce a dřevěné desky se štěrbinou. Čili výsledky účinnosti vysávání budou srovnatelné pro všechny typy i značky vysavačů. Účinnost výrobci pak vyjádří pomocí písmenné stupnice od A (nejlepší) do G (nejhorší).


Emise prachu

Hodnota prachových emisí (opět uváděná pomocí stupnice A – G) bude udávat čistotu vzduchu, který z vysavače uniká zpět do okolí. Tuto hodnotu by měly obzvláště pozorně sledovat rodiny s alergiky a astmatiky.

Hlučnost

Tuto hodnotu budou výrobci na štítku uvádět v decibelech. Je třeba mít na paměti, že hladina hluku se neměří na lineární stupnici, ale logaritmické, a tudíž rozdíl o 10 či 20 dB znamená dvojnásobek, resp. čtyřnásobek vnímané hladiny hluku. Jinými slovy, pro osoby citlivé na hluk by měl při výběru vhodného vysavače hrát roli doslova každý decibel.


Roční spotřeba

Spotřeba vysavače se udává v kilowattech za rok. Tu výrobci vypočítají pro 50 úklidů na ploše průměrné domácnosti, která – dle odhadů evropských úředníků – činí 87 m2.


Energetická třída

Energetická třída neboli účinnost vysavače se bude odvozovat od jeho spotřeby energie ve vztahu k účinnosti čištění na pevných podlahách a kobercích. I tato vlastnost vysavačů bude udávána pomocí stupnice A – G.


Tento ukazatel bude znázorněn nejvýrazněji, pomocí různobarevných šipek, které jsou pro vzhled energetických štítků charakteristické a jsou v horní části.


Omezení spotřeby vysavačů

Očekává se, že zákaz prodeje vysavačů s příkonem vyšším než 1600 W ušetří Evropě do roku 2020 až 18 TWh energie. To je víc než například roční energetická spotřeba Slovinska, která činí 15 TWh.

Dne 17.6. jsme se pro Český rozhlas vyjadřovali k bezpečnosti nabíječek pro mobilní telefony. (kauza vadných nabíječek pro iPhony).

Archiv Českého rozhlasu
- reportáž začíná v 38.minutě.

Testovali jste již minulosti nabíječky na telefony? Co bývá nejčastějším problémem?

V Elektrotechnickém zkušebním ústavu zkoušíme nabíječky na mobilní telefony velice často, jsou to desítky kusů ročně. Nejčastějším  problémem u takových výrobků bývá jejich elektrická bezpečnost zejména co se týká použitých součástek, materiálů a také jejich vnitřní zapojení.

S jakými nedostatky se potýkáte?

Nejčastější problém bývá v tom, že se sítově napětí, které je běžně v elektrických zásuvkách dostane na  výstup nabíječky, kde již má být bezpečné malé napětí.
To může být způsobeno nekvalitním transformátorem v nabíječce nebo malou vzdáleností mezi sítovou a přístupnou částí na konektoru. Použitím nekvalitních komponent, nebo špatným návrhem nabíječky, může dojít k jejímu nadměrnému přehřátí. pokud ještě navíc výrobce použije nevyhovující plasty, hrozí nebezpeční jejich vznícení a vniku požáru.

Co znamená přehřátí přístroje??

Normy předepisují dovolenou teplotu pro každý druh materiálu, se kterým uživatel může přijít do styku. U plastů je tato hodnota 75°C a u kovů 55°C.

Může takto nebezpečná nabíječka způsobit explozi baterie telefonu??

Tuto možnost nemůžeme vyloučil, ale každá baterie by měla obsahovat přepěťovou ochranu proti extrémnímu nabíjení a vybíjení, které může tuto explozi způsobit.

Poraďte mi jak si vybrat správně nabíječku na mobilní telefon?

V prvé řadě doporučuji používat originální příslušenství. Laický uživatel velice těžko odhalí nekvalitní nabíječku, proto doporučujeme spotřebitelům aby se při koupi nabíječky ptali prodejce zda byla nabíječka zkoušena z hlediska elektrické bezpečnosti.

 • příležitost pro zjednodušování a reálnější uplatňování

Revize norem – systémy managementu:

V rámci koncepce revidování systémových norem pro oblast managementu (myšleno např. ISO 9001, ISO 14001 nebo ISO/IEC 27001, apod.) dochází v současnosti k významným změnám.

Na základě praktických zkušeností a potřeb byly dokumentem „ISO/IEC Directives, Part 1 — Consolidated ISO Supplement — Procedures specific to ISO“ a to jeho částí „Annex SL“ definovány nové přístupy, které musí být v rámci nejbližších revizí konkrétních systémových norem respektovány. Co to bude znamenat, zejména pro certifikované organizace či žadatele o certifikace a další zainteresované strany a o jaké novinky se vlastně jedná?

Revize norem – příležitosti:

1) Předně je dobré si uvědomit, že přijaté změny vychází skutečně z praktických zkušeností všech zainteresovaných stran a to i včetně certifikovaných organizací. V důsledku této skutečnosti bychom tedy měli novinky vnímat pozitivně a to jako další příležitost k zefektivňování uplatňovaných systémů. Určitě bychom měli hledat možnosti vedoucí k zjednodušování a tím dosáhnout stále většího souladu mezi vlastním řízením v organizacích a uplatňováním systémů managementu dle systémových norem. Opět zde platí, že je nutné reagovat na požadavky a zajistit jejich plnění v takovém rozsahu, abychom „prováděli správné věci správně“ a to vždy v zájmu managementu a byznysu. Rozhodně bychom neměli podlehnout tlakům některých stran, které buď z nepochopení či za účelem vlastního prospěchu zbytečně interpretují novinky nepřiměřeně přísně či dokonce mylně. Pokud se podaří eliminovat právě uvedená negativa, určitě to bude základ k tomu, aby byla certifikace v oblasti managementu významně účelná a prospěšná a aby tato certifikace byla ve veřejném zájmu.

Koncepční a obsahové změny norem – systémy managementu:

2) Změny, které nás čekají, můžeme rozdělit do dvou oblastí. Koncepční změny, které poskytují rámec pro všechny systémové normy a potom obsahové změny, které se již budou týkat konkrétních revidovaných norem.

a) Jednotný rámec systémových norem, patří do kategorie koncepčních změn. Definováno právě ve výše uvedeném citovaném dokumentu a jeho části „Annex SL“.
b) V rámci nejbližší revize každé konkrétní systémové normy budou zpracovatelé řešit jednak dodržení stanoveného jednotného rámce dle „Annex SL“ a dále i možné změny v požadavcích konkrétní systémové normy.

Koncepční změny – systémy managementu = jednotný rámec norem:

3) Jednotný rámec systémových norem – „Annex SL“, nejdůležitější informace:

 • K nahlédnutí: ZDE. Pozor, není dovoleno kopírovat (slouží jen pro účely přípravy dokumentů ISO a IEC), lze tedy jen nahlédnout do textu
 • Všechny nové systémové a oborové normy v oblasti managementu budou mít jednotný rámec a všechny stávající normy v oblasti managementu budou při příštích revizích přepracovány dle tohoto rámce
 • Annex SL je závazný pro všechny technické komise (TC), tyto jej musí respektovat
 • Annex SL řeší i otázky relevance tvorby systémové normy z hlediska zainteresovaných stran a z mnoha dalších hledisek (prospěšnost normy) – Příloha č. 1 k Annex SL
 • V budoucnu všechny ISO normy na systémy managementu musí být konzistentní a kompatibilní
 • Nejdůležitější pro uživatele norem je Příloha č. 2 k Annex SL = Jednotný rámec (jednotná struktura norem, stejný základ textů, společné pojmy a definice). Příloha č. 2 k Annex SL definuje šablonu, která bude uplatňována.

Přehled revidovaných norem – systémy managementu:

4) Revize konkrétních systémových norem:

 • Přehled chystaných revizí a termínů u vybraných norem:
BCM – Business continuity management systems ISO 22301:2012  V platnosti jako ISO
ISMS – Information securitymanagement systems ISO/IEC 27001:2013  V platnosti jako ISO
EMS – Systém environmentálního managementu ISO 14001:2015 Plánovaný termín ISO – Leden 2015
QMS – systém managementu kvality ISO 9001:2015 Plánovaný termín ISO – Září 2015
OH&S – systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ISO 45001:2016 Plánovaný termín ISO – Říjen 2016
 • O termínech, v rámci přechodového období stanoveného pro certifikaci každé příslušné normy, budeme jako certifikační orgán zasílat klientům aktuální informace

Ukázka změn – systémy managementu:

5) Ukázka vybraných nově zaváděných pojmů a požadavků k zamyšlení:

 • Kontext organizace – Organizace v souvislostech (nový požadavek)
 • Vedení a řízení lidí a závazky (nově závazky)
 • Role, odpovědnosti a zmocnění v rámci organizace (nově role a zmocnění)
 • Činnosti zaměřené na rizika a příležitosti (důraz na management rizik)
 • Dokumentované informace (dříve dokumenty a záznamy)
 • Vyhodnocení výkonnosti (dříve monitorování a měření)
 • Neshoda a nápravné opatření (preventivní opatření se přesouvají v rámci managementu rizik)

EZÚ – nabídka spolupráce:

V tomto materiálu jsou uvedeny jen základní informace o probíhajících a chystaných změnách.

Aby bylo možné se s novinkami vyrovnat rozumně, účelně a efektivně a aby veškeré naše kroky podporovaly zájmy managementu a byznysu, budeme s Vámi rádi příslušné otázky a přístupy komunikovat a vzájemně si vyměňovat zdravé názory. V rámci prováděných auditů, v rámci nabídek školení a seminářů i v rámci individuálních konzultací, Vám jsou všichni naši kompetentní pracovníci k dispozici.

S jakýmkoliv požadavkem na dané téma, se můžete obracet na manažera produktu SŘ a společně budeme hledat vhodné řešení.

Mezi 17.3. 2014 a 5.6.2014 budou v areálu EZÚ probíhat stavební práce na hlavní budově.
V této souvislosti bude omezen počet parkovacích míst u vjezdové brány na 5.
Na probíhající stavební práce budou návštěvníci upozorněni zaměstnanci EZÚ, přesto prosíme o zvýšenou opatrnost při pohybu na staveništi.

Děkujeme za pochopení.

rekonstrukce budovy ezu 4/2014

V současné době se stále častěji setkáváme se snahou využit světelné diody (LED) k osvětlení jak v průmyslovém prostředí, na veřejných místech, v automobilovém průmyslu, tak v domácnostech. V souvislosti s tím se objevují otázky týkající se záměny lineárních zářivek trubicovými LED zdroji a myšlenkou, že jejich výměnu zvládne každý běžný uživatel.  Z hlediska splnění požadavků na bezpečnost výrobků nastávají určitá rizika, která si ne každý plně uvědomuje a jimiž se zabývá tento článek.

LED trubice T8 se objevují velice často na našem i evropském trhu. Jak by vypadal technický náhled na výrobek, ve kterém tyto zdroje nahrazují původní zářivky? Orgány pro kontrolu vnitřního trhu jednotlivých zemí EU budou řešit vzniklou situaci podle existujících předpisů, a tedy v těchto případech musí výrobce svítidel dokládat patřičnou dokumentaci dle platných direktiv. Vzniká zde tedy skryté přesunutí zodpovědnosti za tento výrobek na montážní firmu, která výměnu provedla.

Výrobci svítidel vynakládají nemalé prostředky na měření základních parametrů jejich svítidla, jako jsou křivky svítivosti (rozložení světla), z nichž následně čerpá informace projektant, který navrhuje patřičný počet svítidel do místností, kanceláří, škol tak, aby byla splněna základní podmínka, tj. správné osvětlení pracovního místa v dané místnosti.

Nahrazením zářivek v již existujícím svítidle trubicemi LED nastanou samozřejmě změny i v hlavních charakteristikách svítidel, které má výrobce popsané ve své originální technické dokumentaci.

Je důležité, aby si subjekty (montážní firmy) plně uvědomovaly skutečnost, že pokud bude originální svítidlo modifikováno – nově přeinstalováno, uvádí na trh nový výrobek. Musí tedy zajistit posouzení rizik výrobku z hlediska bezpečnosti, značení, návodu k použití apod.

Problémem se zabývá víc pracovních skupin v celé EU a snaží se najít kompromis případně upozornit na vznikající problémy. Jednou z těchto skupin je i LVD ADCO (Low Voltage Directiva Administrative Cooperation), která hledala možnosti jak aplikovat direktivu 2006/95/EC (bezpečnost výrobků nízkého napětí) na svítidlo u kterého byla vyměněna zářivka za LED trubici. Vydala v únoru 2011 předběžné stanovisko.

Podle názoru této skupiny je obtížné zapracovat jedním dokumentem posouzení shody již existujícího svítidla s předpisy, které se vztahují na LED světelné zdroje.

Všeobecně by shoda s platnými direktivami pro LED světelné zdroje měla být provedena prostřednictvím norem na všeobecnou bezpečnost světelných zdrojů, včetně fotobiologické bezpečnosti: EN 60968:1990, EN 62031:2008, EN 62471:2008 a i dle norem na elektromagnetickou kompatibilitu (EMC): EN 61000-3-2:2006, EN 55015:2006, EN 61547:1995. K tomu by mělo být svítidlo řešeno ještě dle řady norem EN 60598-1 pro všeobecné požadavky a zkoušky.

Technické detaily, jako jsou otázky vyplývající z výměny zdroje světla, řeší i pracovní skupina CELMA (Federation of National Manufacturers Associations for Luminaires and Electrotechnical Components for Luminaires in the European Union), která se snažila odpovědět některé otázky:

 • Bude zamezen vznik nepříznivých změn z hlediska teplotních parametrů u originálního svítidla po zásahu do jeho konstrukce, do které nainstalujeme LED trubici?
 • Bude zachován index oslnění (Unified Glare Rating) po re-instalaci?
 • Jsou objímky pro zářivky uzpůsobeny na novou instalaci LED světelných zdrojů?

Všechny dotazy můžou být odpovězeny kladně, pokud bude LED světelný zdroj vyhovovat požadavkům norem, které jsou uvedeny výše.

Posledním bodem pro řešení zodpovědností po výměně světelných zdrojů jsou garance.

Montážní firma musí následně převzít plnou budoucí zodpovědnost za svítidlo s ohledem na jeho bezpečnost, EMC, fotometrické vlastnosti, a také zodpovědnost týkající se životního prostředí, atd. Tyto zodpovědnosti musejí zůstat na subjektu, který provede zásah do základních vlastností svítidla a to dokonce i když elektrické svítidlo je následně vráceno do svého původního stavu (vyjmutí LED trubice a dodatečná změna v instalaci).

Jak ukazují skutečnosti uvedené v článku, i moderní trend LED svítidel nese rizika, která je třeba znát a při jejich aplikaci se jimi zabývat, aby byly dodrženy požadavky na bezpečnost výrobků. Díky mnohaleté praxi při posuzování svítidel je Elektrotechnický zkušební ústav kompetentní osobou, na kterou se mohou výrobci a dovozci svítidel obrátit s žádostí o pomoc při uvádění výrobků na trh EU. Zatím je tato oblast stále ve vývoji a není zcela jisté, zda se již neobjeví další otázky a nejasnosti, které bude potřeba prodiskutovat a vyřešit s mezinárodními komisemi.

Pokud máte otázky k článku, či zájem o zkoušky, kontaktujte manažera produktu pro světelnou techniku, pana Františka Janduru.