Uvádění výrobků na trh + Technické řešení svítidelElektrotechnický zkušební ústav pořádá dne 15. 11. 2017 kombinované školení na aktuální téma Uvádění výrobků na trh a značení výrobků značkou CE podle nových pravidel. Během školení se dozvíte novinky, bude detailně probrána legislativa k tématu a dostatek času bude věnován i dotazům.


V rámci odpolední části proběhne přednáška na téma Technické řešení svítidel. Obsah přednášky se týká nejen norem a nařízení vlády, ale také samotné konstrukce výrobků a přípravy vzorků na zkoušky a jejich provádění včetně možných rizik při výrobě a instalaci. A to vše v souladu s novou legislativou a novými pravidly.

  • Termín kurzu: 15. 11. 2017
  • Rozsah školení: 9:00 – 16:00
  • Místo konání: EZÚ – velká zasedací místnost
  • Lektoři: Ing. Jarmil Mikulík, náměstek ředitele EZÚ pro zkušebnictví (UVnT)
    František Jandura, manažer produktu Světelná technika
  • Cena: 4.880 Kč bez DPH (včetně oběda)Pro více informací kontaktujte s. Lucii Rainovou, manažerku pro školení školení a či navštivte stánky www.ezuedu.cz.


Přihlášky na školení zasílejte na emailovou adresu lrainova@ezu.cz.

Photo of Ing. Lucie Rainová
Ing. Lucie Rainová
Manažerka produktu
Tel+420 266 104 331 Mobil+420 603 223 412

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů v základu vychází a staví na stávajících principech právní úpravy na ochranu osobních údajů. Byť zůstává základní rámec stejný, v řádě případů nařízení povinnosti v oblasti ochrany osobních údajů zpřesňuje, kupříkladu jde-li o informační povinnost vůči subjektu údajů a uplatnění práv subjektu údajů, kde zavádí konkrétní lhůty pro splnění či právo na bezplatnou kopii zpracovávaných osobních údajů. Vedle toho však nařízení přináší i nové instituty, nástroje a povinnosti. Například se zavádí institut pověřence pro ochranu osobních údajů, explicitně je řešena problematika řetězení zpracovatelů osobních údajů a konkrétněji jsou upraveny vztahy správců a zpracovatelů osobních údajů, výslovně se předpokládají vztahy mezi správci osobních údajů, zavádí se povinnost oznámit bezpečnostní incident Úřadu pro ochranu osobních údajů a dotčeným osobám (subjektům údajů), regulují se závazná podniková pravidla a možnosti předávání osobních údajů v rámci nadnárodních korporací. V neposlední řadě obecné nařízení podstatně mění výši maximálních sankcí, když tyto násobě zvyšuje.


Podrobné informace a přihlášení zde.

Dne 12.7.2017 proběhlo společné jednání mezi AVK (Asociací výrobců kabelů) a EZÚ Praha, na kterém se obě strany (mimo jiné) shodly na společném záměru, který jistě potěší všechny odběratele a zákazníky pracující s kabely a vodiči na trhu v České republice. Tím společným záměrem je dosažení celkového, systematického a preventivního dohledu na kvalitu kabelů a vodičů realizovaných na českém trhu domácími a zahraničními výrobci i dovozci kabelů.


Vzhledem ke skutečnosti, že kvalita kabelů a vodičů na trhu plíživě a trvale vykazuje rostoucí trend v nedodržování technických parametrů – mnohdy zjistitelných specializovanými přístroji – dohodla se AVK a EZÚ na vypracování společné strategie a postupu, jak výhledově dosáhnout uvedeného cíle s přispěním odpovídajících institucí, které prosadí vymahatelnost vyplývající z objektivních zjištění.
Z rozhodnutí nadnárodní organizace Europacable (kde je AVK dlouholetým členem) nedávno vyplynul záměr směřující k podpoře takových národních cílů, protože obdobná zjištění týkající se nekvality vodičů a kabelů na trhu jsou zaznamenána také v jiných zemích EU.

Školení je zaměřeno na získání základních informací v oblasti biologického hodnocení zdravotnických prostředků – zařazení, vysvětlení pojmů, odůvodnění požadovaných informací pro jednotlivé biologické účinky. Detailněji bude vysvětlena problematika hodnocení zdravotnických prostředků vstupujících do těla zvnějšku a implantovaných ZP – požadavky normy na předložené informace v rámci procesu registrace.


Podrobné informace a přihlášení zde.

Školení je zaměřeno na získání základních informací v oblasti biologického hodnocení zdravotnických prostředků – zařazení, vysvětlení pojmů, odůvodnění požadovaných informací pro jednotlivé biologické účinky. Detailněji bude vysvětlena problematika hodnocení zdravotnických prostředků určených ke styku s povrchem těla – požadavky normy na předložené informace v rámci procesu registrace.


Podrobné informace a přihlášení zde.

Školení je zaměřeno na vysvětlení základních postupů uvádění výrobků na trh, primárně na elektrotechnické výrobky. Školíme zejména legislativní požadavky trhu EU, návaznosti české legislativy a technických norem a postupů. Odpolední část je věnována technickému řešení svítidel.


Podrobné informace a přihlášení zde.

Školení je zaměřeno na rozbor primárního právního předpisu, který v právním prostředí ČR popisuje a upravuje oblast kybernetické bezpečnosti.


Podrobné informace a přihlášení zde.

Školení je určeno výrobcům a dovozcům zboží, které podléhá uvedení na trh podle zvláštních předpisů.
Jedná se o kombinované školení zaměřené na aktuální téma Uvádění výrobkU na trh a značení výrobků značkou CE podle nových pravidel. Během školení se dozvíte novinky, detailně bude probrána legislativa k tématu a dostatek času bude věnován i dotazům.


Ve druhém bloku bude probrána problematika Rozváděčů NN. Obsah přednášky je zaměřen na seznámení se s novými normami pro rozváděče, vysvětlení rozdílů a aplikace jednotlivých částí normy. Dále se zabývá přípravou ověřování a zkoušek jednotlivých typů rozváděčů. Jsou zde zdůrazněna různá úskalí a možné komplikace, které mohou při přípravě dokumentace a zkoušení nastat.


Podrobné informace a přihlášení zde.

Pro každého, kdo potřebuje řešit problematiku analýz a managementu rizik ať již jako aktivní řešitel, nebo jako zadavatel nebo auditor (posuzovatel) zabývající se managementem rizik, od řadových pracovníků po vrcholový management.


Seznámení s nejčastěji používanými metodami analýzy rizik, jejich vhodností či nevhodností pro řešení určitých problémů. Získáte znalosti, díky kterým budete mít o metodách přehled pro rozhodnutí, kterou metodu pro danou potřebu využít a zároveň získáte znalosti o metodice analýz rizik. Přednášky s příklady jednotlivých metod a diskuze. Budete seznámeni s nejčastějšími chybami při managementu rizik.


Podrobné informace a přihlášení zde.

Projekt certMILS si klade za cíl chránit kritickou infrastrukturu před kybernetickými útoky prostřednictvím kompoziční bezpečnostní certifikace a dodává certifikované MILS platformy, poprvé v Evropě.
certMILS může dosáhnout zásadního vlivu, protože vědecko-technologické konsorcium působí na vysoké TRL úrovni v blízkosti bezpečnostního trhu, pohlíží na bezpečnost již ve fázi návrhu technologie (mil), a využívá přístup kompozitního systému, který je pevně spojený s hodnocením bezpečnosti a bezpečnostní certifikací. To umožňuje certMILS vyvíjet technologie a prototypy s dostatečným předstihem pro pozdější vyhodnocení bezpečnosti a certifikaci.
Bližší informace na naleznete na webových stránkách certMILS či přímo v informačním letáku projektu.