Školení je zaměřeno na interpretaci požadavků novelizované normy ISO 13485:2016 pro zdravotnické prostředky.


Podrobné informace a přihlášení zde.

Školení je zaměřeno na vysvětlení základních postupů uvádění výrobků na trh, primárně na elektrotechnické výrobky. Školíme zejména legislativní požadavky trhu EU, návaznosti české legislativy a technických norem a postupů. Odpolední část je věnována technickému řešení svítidel.


Podrobné informace a přihlášení zde.

Školení je zaměřeno na rozbor primárního právního předpisu, který v právním prostředí ČR popisuje a upravuje oblast kybernetické bezpečnosti.


Podrobné informace a přihlášení zde.

Školení je určeno výrobcům a dovozcům zboží, které podléhá uvedení na trh podle zvláštních předpisů.
Jedná se o kombinované školení zaměřené na aktuální téma Uvádění výrobkU na trh a značení výrobků značkou CE podle nových pravidel. Během školení se dozvíte novinky, detailně bude probrána legislativa k tématu a dostatek času bude věnován i dotazům.


Ve druhém bloku bude probrána problematika Rozváděčů NN. Obsah přednášky je zaměřen na seznámení se s novými normami pro rozváděče, vysvětlení rozdílů a aplikace jednotlivých částí normy. Dále se zabývá přípravou ověřování a zkoušek jednotlivých typů rozváděčů. Jsou zde zdůrazněna různá úskalí a možné komplikace, které mohou při přípravě dokumentace a zkoušení nastat.


Podrobné informace a přihlášení zde.

Pro každého, kdo potřebuje řešit problematiku analýz a managementu rizik ať již jako aktivní řešitel, nebo jako zadavatel nebo auditor (posuzovatel) zabývající se managementem rizik, od řadových pracovníků po vrcholový management.


Seznámení s nejčastěji používanými metodami analýzy rizik, jejich vhodností či nevhodností pro řešení určitých problémů. Získáte znalosti, díky kterým budete mít o metodách přehled pro rozhodnutí, kterou metodu pro danou potřebu využít a zároveň získáte znalosti o metodice analýz rizik. Přednášky s příklady jednotlivých metod a diskuze. Budete seznámeni s nejčastějšími chybami při managementu rizik.


Podrobné informace a přihlášení zde.

Projekt certMILS si klade za cíl chránit kritickou infrastrukturu před kybernetickými útoky prostřednictvím kompoziční bezpečnostní certifikace a dodává certifikované MILS platformy, poprvé v Evropě.
certMILS může dosáhnout zásadního vlivu, protože vědecko-technologické konsorcium působí na vysoké TRL úrovni v blízkosti bezpečnostního trhu, pohlíží na bezpečnost již ve fázi návrhu technologie (mil), a využívá přístup kompozitního systému, který je pevně spojený s hodnocením bezpečnosti a bezpečnostní certifikací. To umožňuje certMILS vyvíjet technologie a prototypy s dostatečným předstihem pro pozdější vyhodnocení bezpečnosti a certifikaci.
Bližší informace na naleznete na webových stránkách certMILS či přímo v informačním letáku projektu.

Jedná se o kombinované školení zaměřené na aktuální téma Uvádění výrobků na trh a a zajištění odpovídajících parametrů výrobku z hlediska RoHS. Během školení se dozvíte novinky, bude detailně probrána legislativa k tématu a dostatek času bude věnován i dotazům.


Podrobné informace a přihlášení zde.

Dobrá zpráva pro naše zákazníky.

Poslanecká sněmovna schválila výjimku pro státní podniky z povinnosti uveřejňovat smlouvy v centrálním registru smluv. To znamená faktické narovnání legislativních chyb tohoto zákona, který byl v rozporu s právním rámcem ČR a EU (např. se zákonem 22/1997 Sb. O technických požadavcích na výrobky, 90/2016 Sb.).

EZÚ je subjekt založený státem, který samostatně a bez monopolu působí na vysoce konkurenčním trhu, kde je mnoho dalších soukromých subjektů. „Zákonem o registru smluv v původním znění byl ústav de facto nucen zveřejňovat obchodní tajemství a důvěrné informace o klientech, respektive jejich výrobcích. Ačkoliv je EZÚ v současné době v ČR lídrem na poli elektrotechnických zkušeben, mohl se kvůli nové legislativě stát nekonkurenceschopným. Na trhu v České republice v této oblasti působí několik zahraničních společností, například z Německa. Pro naše stávající, ale i potencionální zákazníky bychom byli nepoužitelní, protože bychom museli zveřejňovat i technické specifikace jejich výrobků, které by se u nás zkoušely“, vysvětluje Dalibor Tatýrek, ředitel EZÚ.

Ve zkratce lze výhrady proti návrhu zákona o registru smluv shrnout takto:

 • Dopadová studie se týkala pouze samospráv, tedy měst a obcí, a nebrala v potaz specifika státních podniků jako je např. EZÚ.
 • Mezinárodní úprava udělování akreditací neumožňuje zveřejňování informací o klientovi a výrobcích, protože však podle zákona o registru smluv je nezveřejněná smlouva neplatná, vstupoval by klient EZÚ na trh nelegálně.
 • Začernění textu neřeší problém, samotná skutečnost, že EZÚ zkouší nějaký výrobek je předmětem obchodního tajemství.
 • EZÚ zkouší některé výrobky strategického významu, zveřejnění detailů lze považovat za druh průmyslové špionáže.

EZÚ a ostatní zkušební podniky v resortu MPO od začátku diskuze o tomto zákonu upozorňovaly na skutečnost, že je zákon o Registru smluv vhodný pro organizační složky státu a nikoli pro subjekty podnikající v konkurenčním prostředí. Tato skutečnost byla zmíněna v studii Ministerstva vnitra ČR a i na půdě Senátu ČR, nicméně až s velkou podporou MPO byly schváleny poslanecké pozměňovací návrhy, které narovnaly legislativní chyby původního návrhu zákona.

Přestože novelu ještě čeká v legislativním procesu projednávání v Senátu a podpis prezidenta republiky, je včerejší zpráva ze sněmovny velice příznivá pro další úspěšné fungování státních podniků a konkrétně i EZÚ.

Školení na téma vyhláška č. 50/1978 Sb. – § 6, 7, 8

Elektrotechnický zkušební ústav, s.p. pořádá dne 8. 3. 2017 školení z cyklu témat o elektrické bezpečnosti na téma vyhláška č. 50/1978 Sb. – § 6, 7, 8. Jde o jednodenní školení, které je určeno všem, kteří si potřebují nebo chtějí zvyšovat případně udržovat kvalifikaci.

Dle této dosud platné vyhlášky musí být každý pracovník, který přichází do styku s elektrickým zařízením pravidelně proškolen a přezkoušen ze znalostí předpisů a norem týkajících se elektrických zařízení s přihlédnutím k charakteru vykonávané práce. Obvyklý termín pro osoby znalé je 3 roky, pro osoby poučené a seznámené je určen zaměstnavatelem.

EZÚ připravil školení, jehož obsahem bude nejen detailní rozebrání vyhlášky, ale i příklady z praxe, praktické testové otázky, občerstvení v průběhu celého dne a za závěr i zkouška potvrzující znalosti vyhlášky, která proběhne zhruba do týdne od absolvovaného školení. Účastníci tak budou mít dostatek času nabyté informace vstřebat nebo si je opakovat ze skript, která jsou součástí školení.

 • Termín kurzu: 8. 3. 2017
 • Rozsah školení: 9:00 – 16:00
 • Místo konání: EZÚ – velká zasedací místnost
 • Lektor: Milan Novák, energetik EZÚ, revizní technik, technik BOZP
 • Cena: 2.880 Kč bez DPH  – zkouška na § 6 – 8, 2.280 Kč bez DPH – zkouška na § 6 – 7, 1.680 Kč bez DPH – zkouška na § 6

Pro více informací kontaktujte p. Jana Brodského, manažera produktu školení http://ezu.cz/produkty/skoleni/

Přihlášky na školení zasílejte výhradně na emailovou adresu jbrodsky@ezu.cz.

Photo of Ing. Lucie Rainová

Ing. Lucie Rainová

Manažerka produktu

Školení na téma Požárně bezpečnostní řešení stavby z hlediska elektrikáře

Elektrotechnický zkušební ústav, s.p. pořádá dne 22. 2. 2017 školení z cyklu témat o elektrické bezpečnosti na Požárně bezpečnostní řešení stavby z hlediska elektrikáře. Jde o jednodenní školení, které je určeno pro všechny odborníky s elektrotechnickým vzděláním dle vyhlášky 50/1978 Sb. příloha č. 2 nebo majitele objektů, kteří jsou ze zákona zodpovědní za dodržování požárních a bezpečnostních standardů.

Posluchači se tak na školení dozví, jak posuzovat stavby nejen z pohledu konstruktéra, architekta nebo stavaře, ale zároveň z pohledu elektrikáře, který musí být jak odborným, tak i bezpečnostním dozorem celé stavby.
EZÚ připravil školení, jehož obsahem bude nejen detailní rozebrání vyhlášky, ale i příklady z praxe.

 • Termín kurzu: 22. 2. 2017
 • Rozsah školení: 9:00 – 16:00
 • Místo konání: EZÚ – velká zasedací místnost
 • Lektor: Milan Novák, energetik EZÚ, revizní technik, technik BOZP
 • Cena: 4.880 Kč bez DPH

Pro více informací kontaktujte p. Jana Brodského, manažera produktu školení http://ezu.cz/produkty/skoleni/

Přihlášky na školení zasílejte výhradně na emailovou adresu jbrodsky@ezu.cz.

Photo of Ing. Lucie Rainová

Ing. Lucie Rainová

Manažerka produktu