Příspěvkem EU k tématu snížení emisí skleníkových plynů a efektivního využívání energetických zdrojů jsou opatření vedoucí k úsporám elektrické energie.
Týkají se jak požadavků na zohlednění energetické účinnosti výrobků již při návrhu a následné výrobě, jedná se o směrnici o ekodesignu, tak opatření o energetickém štítkování vybraných spotřebičů.

Hlavním cílem tohoto opatření je umožnit potenciálním uživatelům lepší orientaci v sortimentu výrobků z hlediska energetické účinnosti a dalších důležitých parametrů.
Článek ke stažení zde.

Celý text zprávy si můžete stáhnout zde

Devět z deseti Čechů bude mít letos na vánočním stromku elektrické osvětlení. Většina si jej pořídí v běžném kamenném obchodě, každý čtvrtý na tržnici či internetu. O svou bezpečnost se však příliš nezajímají. Při nákupu osvětlení je pro Čechy rozhodují zejména vzhled, případně jeho funkčnost či cena. Výrobce ani technická úroveň není pro Čechy určující, rozhoduje se podle nich jen 10 % kupujících, celá čtvrtina (24 %) pak nečte návod a nezabývá se bezpečnostními pokyny. V každé desáté domácnosti (11 %) navíc neumí vánoční osvětlení správně instalovat a zvyšují tak riziko jeho přehřátí a vzplanutí. Tyto a další závěry přinesl exkluzivní průzkum Elektrotechnického zkušebního ústavu (EZÚ), který byl proveden na reprezentativním vzorku české populace od společnosti Ipsos.

Tradiční voskové svíčky budou letos zdobit vánoční stromky jen ve zlomku českých domácností (3,6 %). V těch ostatních (94,0 %), kde převládne dekorace světelná, by se ale před plameny měli mít také na pozoru. Každoročně dochází ke zkratu ve stovkách domácností a na vině bývá nejen nesprávné zacházení, ale mnohdy i nedbalost při samotném nákupu.

„Vzrůstající obliba nakupování světelných dekorací na tržnici či internetu nás nepřekvapuje. Co je však na pováženou, je nízký zájem o jeho technickou úroveň,“ míní Jarmil Mikulík z Elektrotechnického zkušebního ústavu a dodává: „Na trhu jsme letos zaregistrovali elektrické vánoční řetězy již od třiceti korun. Bezpečnost takovýchto řetězů je z našich zkušeností velice nízká, a jsou to právě ony, které každý rok ve stovkách případů zkratují a ohrozí své majitele i jejich domácnosti.“


TZ_retezy_graf2
Výrazně zodpovědnějšími jsou pak podle průzkumu ženy oproti mužům. Ty zkoumají výrobce a zemi původu dokonce dvakrát častěji než muži. Z pohledu věku jsou pak nejméně odpovědnými mladí lidé do  26 let, kteří se výrobcem řídí pětkrát méně než generace jejich rodičů.

Češi neumí zacházet s osvětlením na vánočním stromě, vyhořet může každá desátá domácnost

Vánoční osvětlení dosahuje ve třetině (35 %) českých domácností stáří čtyř a více let. U starších lidí lze pak v pětině případů (20,4 %) nalézt i osvětlení starší patnácti let. Přitom stáří elektrického zařízení je přímo úměrné s jeho poruchovostí, a tedy i s jeho samotnou bezpečností. Tu však Češi u vánočního osvětlení v drtivé většině podceňují. Celá čtvrtina z nich nečte návod ani bezpečnostní pokyny, každá desátá domácnost (11 %) pak neumí vánoční osvětlení správně instalovat.

„Průzkum potvrdil naše obavy, že si Češi manipulací s elektrickým zařízením příliš nelámou hlavu.
U vánočního osvětlení se čtvrtina Čechů vůbec nezajímá o bezpečnostní pokyny, polovina pak návod pročte jen v rychlosti. Když k tomu přidáme skutečnost, že celá desetina populace neřeší vzdálenost žárovek od okolního nábytku a neuvědomuje si přitom nebezpečí vznikající z důvodu porušení izolace nebo přehřátí, musí náš ústav opravdu bít na poplach,“
upozorňuje Jarmil Mikulík z Elektrotechnického zkušebního ústavu.

TZ_retezy_graf1

Z pohledu pohlaví a věku převažuje ostražitost u ženského pohlaví a starší populace. Při čtení návodů jsou ženy dvakrát obezřetnější než muži, starší generace je pak obezřetnější až čtyřikrát více než jejich děti či vnoučata.

Průzkum o bezpečnosti vánočního osvětlení zrealizoval Elektrotechnický zkušební ústav, který se již téměř 90 let zabývá zkoušením a certifikací výrobků, převážně elektrotechnického charakteru.  Průzkum byl realizován v měsíci prosinci na reprezentativním vzorku české populace čítající více než osm set domácností.

Kontakt pro média:

Daniel Berka

Telefon: +420 722 902 202

E-mail: dberka@ezu.czOd 1.1. 2015 nabývá účinnosti nový zákon o kybernetické bezpečnosti. EZÚ si je této skutečnosti vědoma a připravuje tak širokou škálu produktů a služeb, které se budou na tuto tématiku zaměřovat.Nebude se jednat pouze o plnění požadavků dle zákona, nýbrž o komplexní kontrolu informační bezpečnosti. Stěžejní roli zde bude hrát právě nový zákon o kybernetické bezpečnosti, ale také normy věnující se informační bezpečnosti (ISO 27001 a spousta dalších).

Portfolio produktů a služeb bude zahrnovat nejen audity, ale také analýzy stavu informační bezpečnosti, školení, osobní certifikace a později také bezpečnostní testy.


Elektrotechnický zkušební ústav převzal čestný certifikát „Národní soustava kvalifikací v praxi“ za implementaci NSK do firemní praxe. Tento certifikát je projevem společenské odpovědnosti a zavazuje společnost k dalšímu využívání NSK.

A co vlastně NSK je?

Národní soustava kvalifikací je soustava celostátně uznávaných profesních kvalifikací v ČR. Lidé mají díky NSK možnost získat osvědčení o tom, co umí, aniž by daný obor vystudovali. Tato možnost je v ČR dána zákonem č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání.

Výhoda NSK je v jednotných a přesně definovaných kritériích na jednotlivé kvalifikace. Každý zaměstnavatel díky tomu přesně ví, co uchazeč s danou profesní kvalifikací zná a umí.

EZÚ akceptuje profesní kvalifikace při výběrových řízeních. V dnešní době, kdy je na trhu práce nedostatek kvalifikovaných odborníků, zejména technicky vzdělaných, je toto další způsob, jak přilákat uchazeče k přihlášení do výběrových řízení na volné pozice.

Společnost EZÚ si ocenění velmi váží a zavazuje se nadále s NSK aktivně pracovat a podílet se na jejím zkvalitňování a napomáhat tím rozvoji elektrotechnického vzdělávání v ČR.


Certifikát - národní soustava kvalifikací v praxi

Dne 6.9. proběhla v prostorech EZÚ prohlídka historické mozaiky, na které Kopecký pracoval několik let.

Společně s autorem mozaiky Vladimírem Kopeckým se návštěvy zúčastnil také Martin Dostál, kurátor Kopeckého poslední výstavy Bouře a klid v Museu Kampa.


Při další návštěvě si tohoto originálního historického skvostu povšimněte i vy – nachází se v přízemí budovy.Mozaika_EZUS ohledem na situaci probíhající stavební úpravy Městského okruhu Myslbekova-Pecl-Tyrolka dojde podle harmonogramu v pondělí 8. 9. k:

  • zaslepení ulice Povltavská. Mezi ulicemi Pod Lisem – Mostem Barikádníků bude veden provoz po trase MO k mimoúrovňové křižovatce Troja.Tedy příjezd do EZÚ je stále stejnou vstupní branou z ulice Povltavské, jen Povltavská ulice je směrem k mostu Barikádníků uzavřená, jezdit se bude po nových komunikacích městského okruhu.

V uvedeném termínu se předpokládá i zrušení zastávky linky č. 112 Pelc-Tyrolka ve směru do centra.

Zahájení plného provozu Trojského mostu se předpokládá od 1. 10. 2014 pro IAD a TRAM.
Od tohoto termínu se předpokládá zavedení polokružní linky MHD pro zastávku Pelc-Tyrolka a převedení linky č. 112 na Trojský most.


Nový most bude otevřený všem až po slavnostním přestřižení pásky dne 6.10.


Aktuální situace by měla být dostupná na http://www.tudyne.cz/dopravni-informace/praha/


Mapa_zmeny_dopravni_dostupnosti

Všechny vysavače dodávané výrobci na území Evropské unie budou muset být od 1. září 2014 povinně označeny podobnými energetickými štítky, jaké jsou zákazníci zvyklí vídat na bílém zboží. Zároveň s tím budou výrobci povinni uvádět na trh pouze vysavače s maximálním výkonem 1600 W.

Výrobci mají za úkol lepit štítky o rozměru 75×150 mm na vysavačích na dobře viditelné místo.


Na energetickém štítku nalezneme tyto hodnoty:


Energetický štítek pro vysavače


Účinnost čištění pevných podlah a koberců

K měření účinnosti čištění budou výrobci používat standardizované testovací koberce a dřevěné desky se štěrbinou. Čili výsledky účinnosti vysávání budou srovnatelné pro všechny typy i značky vysavačů. Účinnost výrobci pak vyjádří pomocí písmenné stupnice od A (nejlepší) do G (nejhorší).


Emise prachu

Hodnota prachových emisí (opět uváděná pomocí stupnice A – G) bude udávat čistotu vzduchu, který z vysavače uniká zpět do okolí. Tuto hodnotu by měly obzvláště pozorně sledovat rodiny s alergiky a astmatiky.

Hlučnost

Tuto hodnotu budou výrobci na štítku uvádět v decibelech. Je třeba mít na paměti, že hladina hluku se neměří na lineární stupnici, ale logaritmické, a tudíž rozdíl o 10 či 20 dB znamená dvojnásobek, resp. čtyřnásobek vnímané hladiny hluku. Jinými slovy, pro osoby citlivé na hluk by měl při výběru vhodného vysavače hrát roli doslova každý decibel.


Roční spotřeba

Spotřeba vysavače se udává v kilowattech za rok. Tu výrobci vypočítají pro 50 úklidů na ploše průměrné domácnosti, která – dle odhadů evropských úředníků – činí 87 m2.


Energetická třída

Energetická třída neboli účinnost vysavače se bude odvozovat od jeho spotřeby energie ve vztahu k účinnosti čištění na pevných podlahách a kobercích. I tato vlastnost vysavačů bude udávána pomocí stupnice A – G.


Tento ukazatel bude znázorněn nejvýrazněji, pomocí různobarevných šipek, které jsou pro vzhled energetických štítků charakteristické a jsou v horní části.


Omezení spotřeby vysavačů

Očekává se, že zákaz prodeje vysavačů s příkonem vyšším než 1600 W ušetří Evropě do roku 2020 až 18 TWh energie. To je víc než například roční energetická spotřeba Slovinska, která činí 15 TWh.