svetelny_retez

 

 

 1. Nekupujte výrobky s chybějícím nebo nedostatečným návodem v českém jazyce.
 2. Před nakoupením výrobek vizuálně zkontrolujte, jestli není poškozen nebo nemá podezřele chatrnou konstrukci.
 3. Techničtěji zaměření uživatelé mohou ověřit, jestli řetěz nemá příliš tenké vodiče či špatně fungující spínače.
 4. Výrobek musí být označen značkou CE, typovým označením a kontaktem na výrobce či distributora.
 5. Cena není vždy rozhodujícím parametrem. Avšak příliš nízká cena může znamenat příliš levné, a tedy i nekvalitní součástky.
 6. Při instalaci vždy respektujte pokyny návodu, tzn. dodržujte předepsaný způsob instalace, maximální doporučenou dobu provozu, pokud ji výrobce nějak omezuje.
 7. Při používání, zejména pokud jste výrobek čerstvě zakoupili a používáte ho poprvé, měli byste jej pravidelně kontrolovat, jestli nejeví známky poškození,  nebo jestli se jednotlivé součásti nepřehřívají.
 8. V žádném případě nezasahujte do zapojení výrobku.
 9. V případě, že chcete zařízení umístit do venkovního prostoru, musíte zakoupit speciální typ osvětlení určený pro venkovní provoz.
 10. Při opakovaném používání je dobré před instalací zkontrolovat technický stav výrobku, zda není poškozen skladováním.

Dne 15. září 2015 vyšly publikace dvou nejvýznamnějších norem v oblasti systémů managementu – norma ISO 9001:2015 i norma ISO 14001:2015.


O průběhu přechodného období, doporučeném postupu pro certifikované společnosti a také nahlédnutí na změny v normách naleznete v přiloženém dopise.


Věříme, že Vám zavedení změn v normách pomůže i nadále zlepšovat nastavené procesy i celý systém managementu ve Vaší organizaci.

Dovolujeme si vás pozvat na blížící se odborný seminář s názvem “Možná zranitelnost elektronických systémů spisové služby”, který pořádá sdružení IRMS CRG dne 15. 10. 2015 od 13:00 v prostorách Autoklubu Praha, v Opletalově ulici na Praze 1, salonek Club.


Setkání bude zaměřeno na nastínění důsledků připuštění nedůvěryhodného kanálu komunikace, rizika integrace prostřednictvím webových služeb a ESSL jako významný informační systém z pohledu zákona o kybernetické bezpečnosti…Workshopem budou provázet:

 • Ing. Martina Macek a Ing. Stanislav Fiala, dlouholetí členové IRMS,
 • Ing. Rudolf Vohnout, Ph.D., odborník na digitální archivy a dlouhodobé ukládání.

Na tuto otázku odpovídá samotný zákon, a to v § 3. Související a zajímavější otázkou je – měl by plnit jen ten, kdo má plnit? Vždyť nejen stát, ale i organizace samotné mohou čelit a také čelí problémům spojeným se ztrátou životně důležitých údajů, vznikem chyb, kompromitací nebo neoprávněnou modifikací dat. Ani u subjektů spadajících pod zákon o kybernetické bezpečnosti navíc nejde ani tak o to, že nesoulad může být potrestán pokutou, ale hlavně o skutečnost, že se tím značně minimalizuje riziko samotného kybernetického incidentu. A ten může být v důsledku mnohem horší než stotisícová pokuta. Pro organizaci by mohl být zcela likvidační a nejen v případě správců významných informačních systémů mít navíc také nedozírné následky pro všechny osoby, s jejichž daty se nakládá. Mimo to k samotným požadavkům zákona patří také povinnost v nezbytné míře zohlednit požadavky vyplývající z bezpečnostních opatření při výběru dodavatelů pro uvedené systémy. Správci tak musí promítnout požadavky ZKB do výběrových řízení jak na dodavatele služeb, tak i zboží. A který dodavatel splní tyto požadavky lépe než ten, jenž sám plní požadavky zákona?

Mezinárodní standard ISO/IEC 27001:2013, pro který je vypracován i jeho český ekvivalent ČSN ISO/IEC 27001:2014 a jehož propojení se zákonem o kybernetické bezpečnosti zmiňuje v § 29 samotný zákon, lze vnímat jako výchozí bod jak pro naplnění požadavků zákona, tak i pro kybernetickou bezpečnost jako takovou. Normu tvoří požadavky na ISMS, neboli systém řízení bezpečnosti informací. Do těla normy je včleněn dobře známý PDCA cyklus, protože ISMS je potřeba nejen zavést a provozovat, ale i monitorovat, průběžně vyhodnocovat jeho účinnost a neustále zlepšovat.
Standard evokuje těchto pět funkcí:

 • identifikace (řízení aktiv, posouzení rizik, navázání na cíle, zúčastněné strany, vedení a aktivity organizace, definice procesů, postupů a politik);
 • ochrana (kontrola přístupu, povědomí a školení, bez- pečnost dat, údržba a opravy komponent, dodržování procesů a postupů k ochraně informací, řízení technic- kých bezpečnostních prvků);
 • detekce (neustálé sledování bezpečnosti, nastavení detekčních procesů);
 • reakce (plánování reakcí, řízení komunikace, provádě- ní analýzy, případná zmírnění dopadu incidentu a jeho eliminace, zlepšování reakčních činností);
 • obnova (provádění a udržování obnovovacích proce- sů a postupů).Celý článek na téma Kybernetické bezpečnosti ZDEKyberntická bezpečnostPhoto of Bc. Michal Hager

Bc. Michal Hager

Laboratoř kybernetické bezpečnosti
 • Mobil +420 773 144 969
 • Tel. +420 266 104 463
 • Email  mhager@ezu.cz

Jak byste charakterizoval současný trh s LED žárovkami v České republice?


Nemůžu říct, že EZÚ zná celý trh, ale při naší práci, posuzování shody výrobků, se setkáváme s velkým množstvím nekvalitních výrobků a je dosti pravděpodobné, že se s nimi setkal i spotřebitel. Odtud pak může pramenit názor, že LED technologie je špatná. Na druhou stranu je tady spousta velmi kvalitních výrobců nebo dovozců, kteří se snaží na trhu uplatnit, ale moc se jim to nedaří právě kvůli těm nekvalitním.V porovnání s klasickými úspornými žárovkami – jak si LEDky vedou?


Limity pro EMC (elektromagnetická kompatibilita) jsou pro oba produkty identické. Nedělá se rozdíl, jestli se jedná o zářivku, nebo LED zdroj. LED zdroje mají výhodu v tom, že mají relativně nízký příkon a v přepočtu na watt dokážou vyvodit svítivost vyšší (lumen na watt, pozn. autora). Takže úspora tady jednoznačně je.Ačkoli jsou tedy výhody LED žárovek zcela zřejmé, proč se u nás nedaří prosadit, aby například na veřejné osvětlení byla použita LED technologie? Například v Dánsku nebo ve Spojených státech tomu tak je.


Určitě to není z důvodů technických nebo technologických, ale spíše finančních a politických.Co byste spotřebitelům doporučil při výběru žárovek?


Určitě aby si řádně prohlédli značení, pročetli povinné i nepovinné údaje. Je důležité, aby spotřebitel věděl, co jaká značka znamená. Mnoho negativních reklam totiž vyplývá z nezkušenosti, kdy zákazník použije LED žárovku způsobem, který není vhodný, ač je výrobek řádně označen, a tím pádem nenaplní očekávání uživatele.

 Celý rozhovor naleznete ZDE: LED osvětlení ano nebo ne

Novým náměstkem úseku certifikace a řízení kvality EZÚ, byl jmenován RNDr. Milan Press (58), který do EZÚ nastupuje po dlouholeté praxi na pozicích ředitele Institute of Applied Biotechnologies, a.s. a ředitele Technického a inovačního centra ČVUT v Praze.


V pozici náměstka úseku certifikace se RNDr. Milan Press zaměří zejména na zkvalitňování služeb EZÚ a interní procesy.Milan Press je absolventem Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze, kde získal titul doktor chemie. Hovoří plynně anglicky, německy a rusky. Ve volném čase se aktivně věnuje kutilství a se svojí rodinou vysokohorské turistice a cyklistice. Je ženatý a má 4 děti.

Photo of RNDr. Milan Press

RNDr. Milan Press

Náměstek pro certifikaci
 • Tel. +420 266 104 464
 • Mobil +420 603 442 827
 • Email  mpress@ezu.cz